LOGO VNBET
II. NHIẾP PHỤC THAM
1-2-3)...
4) – Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, lấy nhiếp phục tham làm cứu cánh, lấy nhiếp phục sân làm cứu cánh, lấy nhiếp phục si làm cứu cánh... tu tập chánh định, lấy nhiếp phục tham làm cứu cánh, lấy nhiếp phục sân làm cứu cánh, lấy nhiếp phục si làm cứu cánh...
 
III. BẤT TỬ.
1-2-3)...
4) – Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, lấy bất tử làm chỗ hội nhập, lấy bất tử làm mục đích, lất bất tử làm cứu cánh... tu tập chánh định, lấy bất tử làm chỗ hội nhập, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh.
 
IV. NIẾT-BÀN
1-2-3)...
4) – Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn... tu tập chánh định thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn...
 
§   140.II. DẤU CHÂN (I-IV) (S.v,43)
1) Ở Sàvatthi...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những dấu chân của các loại chúng sanh bộ hành (1)nào, tất cả đều hội tập (samodhànaṃ gachanti) trong chân con voi, vì chân con voi được gọi là tối thượng trong tất cả loại chân,
_________________
(1) Jangamānaṃ

* Trang 470 *
device

tức là về phần to lớn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp.
3) Với Tỷ-kheo không phóng dật, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi rằng Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành sẽ được sung mãn.
 
§   141.III. CHÓP MÁI (1) (I-IV) (S.v,43)
1) Ở Sàvatthi...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, các đòn tay nào của một ngôi nhà có mái nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, hướng đến mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn. Mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như kinh trên)
 
§  142.IV. GỐC RỄ (I-IV) (S.v,44)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại rễ hương nào, loại chiên-đàn đen (kāḷānu-sārīyaṃ) được gọi là tối thượng. Cũng vậy... (như trên)...
 
§  143.V. LÕI HƯƠNG (I-IV) (S.v,44)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại lõi hương nào, loại chiên-đàn đỏ (lohitacandanaṃ) được gọi là tối thượng. Cũng vậy... (như trên)...
 
§  144.VI. HẠ SANH HOA (Bông huệ : vassikāṃ?) (I-IV) (S.v,44)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại hoa hương nào, hoa huệ được gọi là tối thượng. Cũng vậy... (như trên)...
 
§  145. VII. VUA (I-IV) (S.v,44)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những tiểu vương nào (kuṭṭarājāno), tất cả đều tùy thuộc Chuyển luân vương. Vua Chuyển luân đối với họ được gọi là tối thượng. Cũng vậy... (như trên)...
____________________
(1) Xem S. ii, 266; S.iii, 156

* Trang 471 *
device

§  146.VIII. MẶT TRĂNG (I-IV) (S.v,44)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm ánh sáng của bất cứ loại sao nào, tất cả đều không bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên)...
 
§   147.IX. MẶT TRỜI (I-IV) (S.v,44)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi hư không mở rộng không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên hư không, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên)...
 
§   148.X. VẢI (I-IV) (S.v,45)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có vải gì được dệt, vải dệt ở Ba-la-nại được gọi là tối thượng... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp.
3) Với Tỷ-kheo không phóng dật, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi rằng Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho sung mãn. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không phóng dật, tu tập Thánh đạo Tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành?
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu  tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không phóng dật, tu tập Thánh đạo Tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành.

* Trang 472 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II