LOGO VNBET

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH
____________________________________

                Chủ tịch
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
            Tổng thư ký
Thượng tọa THÍCH TRÍ SIÊU
             Thành viên
Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
Hòa thượng THÍCH MINH CẢNH
Hòa thượng THÍCH CHƠN THIỆN
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN
Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC SƠN
Thượng tọa THÍCH NGUYÊN GIÁC
Thượng tọa THÍCH PHƯỚC CẨN.

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II