LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device
KINH TẠNG KINH VIỆT NAM

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
deviceGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Saṃyutta Nikaāya


Nguyên bản:
PĀLI

Việt dịch:
Hòa thượng
THÍCH MINH CHÂUNHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL.2557-DL. 2013

* Trang 5 *
device


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực hiện

* Trang 6 *
deviceHỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
_________________________________

1. Hòa thượng THÍCH PHỒ TUỆ.
2. Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
3. Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
4. Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN
5. Hòa thượng: THÍCH HIẾN PHÁP
6. Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG.

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II