LOGO VNBET
HẰNG HÀ LƯỢC THUYẾT
Tất cả đều nhân duyên ở Sàvatthi...
 
I. LIÊN HỆ ĐẾN VIỄN LY
§   91.I. PHƯƠNG ĐÔNG (1) (S.v,38)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng thiên về hướng Đông, hướng về hướng Đông, xuôi về hướng Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn?
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
 
§   92-96.II-VI. HƯỚNG ĐÔNG (2-6) (S.v,38-39)
(Như kinh § 91, chỉ khác tên các con sông Yamunà, Acìravatì, Sarabù, Mahì, các sông lớn như các sông Hằng, Yamunà, Acìravattì, Sarabhù, Mahì...)
 
§   97-102.VII-XII. BIỂN (1-6) (S.v,39-40)
(Như các kinh § 91-96, chỉ khác, ở đây là hướng về biển, không phải hướng về hướng Đông).

* Trang 467 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II