LOGO VNBET
CHƯƠNG NĂM
 TƯƠNG ƯNG SĀMAṆḌAKA
§ I. NIẾT-BÀN (S.iv,261)
1) Một thời Tôn giả Sàriputta ở giữa dân chúng Vajjī, trên bờ sông Hằng, tại Ukkāvelā.
2) Rồi du sĩ Sàmaṇḍaka đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi một bên, du sĩ Sàmaṇḍaka thưa với Tôn giả Sàriputta:
– “Niết-bàn, Niết-bàn”, này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là Niết-bàn? (Giống như kinh trước, Chương Bốn I, từ số 3 đến số 6.)
 
§ II-XV.(S.iv,262)
(Giống như trong Chương Bốn số 2-15, với những thay đổi cần thiết).
§ XVI. KHÓ LÀM (S.iv,262)
(Giống như Chương Bốn số 16)

* Trang 323 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II