LOGO VNBET
CHƯƠNG BA
TƯƠNG ƯNG NỮ NHÂN
PHẦN MỘT
I. PHẨM TRUNG LƯỢC
§ 1. I. KHẢ Ý VÀ KHÔNG KHẢ Ý (1)(S.iv,238)
1)...
2) – Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh, người nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông. Thế nào là năm? Không có nhan sắc, không có tài sản, không có giới hạnh, lười biếng, không sinh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông.
3) Và này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông. Thế nào là năm? Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, lanh lợi, không biếng nhác, có sanh con. Đầy đủ năm đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông.
 
§ 2. II. KHẢ Ý, KHÔNG KHẢ Ý (2)(S.iv,238)
1)...
2) – Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn không khả ý đối với nữ nhân. Thế nào là năm? Không có nhan sắc, không có tài sản, không có giới hạnh, lười biếng, không có khả năng sanh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn không khả ý đối với nữ nhân.
3) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn khả ý đối với nữ nhân. Thế nào là năm? Có nhan sắc, có tài sản,

* Trang 303 *
device

có giới hạnh, lanh lợi, không biếng nhác, có khả năng sanh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn khả ý đối với nữ nhân.
 
§ 3. III. ĐẶC THÙ (1) (Àveṇika) (S.iv,239)
1)...
2) – Này các Tỷ-kheo, có năm đau khổ riêng (P.384) biệt mà người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. Thế nào là năm?
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuổi đi đến nhà chồng, không có bà con. Đây là đau khổ riêng biệt thứ nhất, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu điều đó khác biệt với đàn ông.
4) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà có kinh nguyệt. Đây là đau khổ riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.
5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải mang thai. Đây là sự đau khổ riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.
6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải sanh con. Đây là đau khổ riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.
7) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà hầu hạ đàn ông. (2)Đây là đau khổ riêng biệt thứ năm, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.
8) Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khổ riêng  biệt, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.
 
§ 4. IV. BA SỰ VIỆC (S.iv,240)
1)...
2) – Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phần lớn sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là ba?
3) – Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà, vào buổi sáng, ở nhà với tâm bị xan tham ám ảnh, vào buổi trưa, ở nhà với tâm bị tật đố ám ảnh, vào
_______________
(1) Āveṇika: không giống như đàn ông.
(2) Pācariyaṃ upeti, hầu hạ người đàn ông.

* Trang 304 *
device

buổi chiều, ở nhà với tâm bị dục tham (kàmaràgam) ám ảnh.
4) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba pháp này, người đàn bà phần lớn sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
 (ANURUDDHA I. PHẦN ĐEN)
1)...
2) Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn...
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn:
– Ở đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, con thấy người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bạch Thế Tôn, nữ nhân, do đầy đủ những pháp gì, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?
 
§ 5. V. PHẪN NỘ (S.iv,240)
1-2-3)...
4) – Đầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là năm?
5) Đó là bất tín, là vô tàm, là vô quý, là phẫn nộ, là ác tuệ.
6) Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
 
§ 6. VI. CÓ HẬN (Upanāhi) (S.iv,241)
...(như kinh trên, chỉ thế có hận vào pháp thứ tư)...
§ 7. VII. TẬT ĐỐ (Issukī) (S.iv,241)
...(như kinh trên, chỉ thế có tật đố vào pháp thứ tư)... (P.387)
§ 8. VIII. DO XAN THAM (Maccharī) (S.iv,241)
...(như kinh trên, chỉ thế xan tham vào pháp thứ tư)...
§ 9. IX. PHẠM DÂM (Aticārī) (S.iv,242)
...(như kinh trên, chỉ thế phạm dâm vào pháp thứ tư)...

* Trang 305 *
device

§ 10. X. ÁC GIỚI (S.iv,242)
...(như kinh trên, chỉ thế ác giới vào pháp thứ tư)...
§ 11. XI. ÍT NGHE (S.iv,242)
...(như kinh trên, chỉ thế ít nghe vào pháp thứ tư)...
§ 12. XII. BIẾNG NHÁC (Kusīta) (S.iv,242)
...(như kinh trên, chỉ thế biếng nhác vào pháp thứ tư)...
§ 13. XIII. THẤT NIỆM (Muṭṭhassati) (S.iv,242)
...(như kinh trên, chỉ thế thất niệm vào pháp thứ tư)...
§ 14. XIV. NĂM CẤM (Pañcaveraṃ) (S.iv,243)
1-2-3)...
4) – Đầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là năm?
5) Đó là sát sanh, là lấy của không cho, là tà hạnh trong các dục, là nói láo, là say đắm rượu men, rượu nấu.
6) Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

* Trang 306 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II