LOGO VNBET


CHƯƠNG SÁU
 TƯƠNG ƯNG LỰC

I. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT
§ 1.I (S.v,249) VIỄN LY
1)..
2) – Có năm lực này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lực.
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín lực liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham,

* Trang 383 *
device

liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tấn lực... niệm lực... định lực... tu tập tuệ lực liên hệ đến viễn ly... hướng đến từ bỏ.
5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
 
2-12.II-XII (S.v,250)
(Tóm tắt đề kinh: Sáu thiên về phương Đông, sáu thiên về biển, sông Hằng thành mười hai, tên phẩm là như vậy).
 
II. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§  13-22.I-X (S.v,250) VIỄN LY
Gồm các kinh:
Như Lai, Bàn Chân, Nóc Nhà, Cội Gốc, Lõi Cây, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Vải; gồm tất cả là mười.
 
III. PHẨM SỨC MẠNH (viễn ly)
§  23-34.I-XII (S.v,250)

* Trang 384 *
device

Gồm các kinh:
Lực, Chủng Tử, Long, Cây, Ghè, Mặt Trời, Hư Không, hai kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông.
 
IV. PHẨM TẦM CẦU
§  35-46.I-XII (S.v,250) VIỄN LY
Gồm các kinh:
Tầm Cầu, Kiêu Mạn, Lậu Hoặc, Hữu, Khổ, Ba Uế Nhiễm, Chướng Ngại, Cấu Uế. Dao Động, Thọ. Ái.
(Phẩm Tầm Cầu được thuyết rộng như chương nói về Lực)
 
V. PHẨM BỘC LƯU
§  47-55.I-IX. (S.v,251) VIỄN LY
 
§   56.X. THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ (S.v,251)
1)...
2) – Có năm thượng phần kiết sử, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh. Những pháp này, này các

* Trang 385 *
device

Tỷ-kheo, là năm thượng phần kiết sử. Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm lực cần phải tu tập. Thế nào là năm?
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín lực liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm lực này cần phải tu tập.
(Tóm tắt đề kinh: Bộc Lưu, ưch Chấp Thủ, Tay, Tùy Miên, Dục Công Đức, Triều Cái, Uẩn Thượng, Hạ Phần Kiết Sử).
 
VI. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT
§  57.I. (S.v,251) THAM
1)...
2) – Có năm lực này. Thế nào là năm?
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng thiên về phương Đông... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo... thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi

* Trang 386 *
device

về Niết-bàn. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo... xuôi về Niết-bàn?
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín lực với mục đích nhiếp phục tham, với mục đích nhiếp phục sân, với mục đích nhiếp phục si... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
 
§  58-68.II-XII. (S.v,252)
(Tóm tắt đề kinh:
Sáu thiên về phương Đông, hai thiên về biển và sông Hằng thành mười hai. Tên phẩm là như vậy).
 
VII. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§   69-78.II-XII. (S.v,252) THAM
Gồm các kinh:
Như Lai, Chân, Nóc Nhọn, Rễ, Lõi, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Vải, tất cả là mười.

* Trang 387 *
device


VIII. PHẨM LỰC
§   79-90.I-XII. (S.v,252) THAM
Gồm các kinh:
Lực. Chủng Tử, Long, Cây, Ghè, Mặt Trời, Hư Không, hai kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông.

 
IX. PHẨM TẦM CẦU
§  91-100.I-X. (S.v,252) THAM
Gồm các kinh:
Tầm Cầu, Mạn, Lậu Hoặc, Hữu, Khổ, Ba Chướng Ngại, Cấu Uế, Dao Động, Thọ Ái.

 
X. PHẨM BỘC LƯU
§   101-109 I-IX (S.v,53) THAM
§   110.X. THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ (S.v,243)
1)...
2) – Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm ? Sắc tham, vô sắc

* Trang 388 *
device

tham, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, đây là năm thượng phần kiết sử. Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm lực cần phải tu tập. Thế nào là năm?
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín lực... tu tập tuệ lực với mục đích nhiếp phục tham, với mục đích nhiếp phục sân, với mục đích nhiếp si.
4) Này các Tỷ-kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm lực cần được tu tập.
(Tóm tắt đề kinh:
Bộc Lưu, Ách, Chấp Thủ, Hệ Phược, Tùy Miên, Dục Công Đức, Triền Cái, Uẩn, Thượng, Hạ Phần Kiết Sử).

* Trang 389 *
device

* Trang 390 *
device

 
Kinh Tương Ưng 5 Đại Phẩm