LOGO VNBET
XVI. PHẨM TẦM CẦU
§  163-175. I-XII. (S.v,242) THAM
 
XVII. PHẨM BỘC LƯU
§   176-184. I-IX. (S.v,242) THAM
 
§   185. X. THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ (S.v,242)
1)...
2) – Có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, đây là năm thượng phần kiết sử. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri, để liễu tri, để đoạn diệt, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm căn này cần phải tu tập.
(Phẩm Bộc Lưu được thuyết rộng theo Căn Tương Ưng về nhiếp phục tham)

* Trang 376 *
device

 
Kinh Tương Ưng 5 Đại Phẩm