LOGO VNBET


VIII. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT
 
§  71. I. VIỄN LY (S.v,239)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, Tỷ-kheo tu tập năm căn, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Và thế nào... xuôi về Niết-bàn?
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín căn liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tấn căn... niệm căn... định căn.... tuệ căn.... hướng đến từ bỏ.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo... thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
 
§  72-82 II-XII. (S.v,240)
... (giống như chương Đạo Tương Ưng)...

 
IX. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§  83-92 I-X (S.v,240) VIỄN LY

* Trang 372 *
device

Gồm các kinh:
 Như Lai, Chân, Nóc Nhà, Gốc, Lõi, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Y; tất cả là mười.
(Được thuyết rộng như các căn).
 
X. PHẨM VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH
§  93-104. I-XII (S.v,240) VIỄN LY
Gồm các kinh:
Lực, Chủng Tử, Rồng, Cây, Ghè, Mặt Trời, Hư Không, hai kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông.
(Được thuyết rộng như Căn Tương Ưng).
 
XI. PHẨM TẦM CẦU
§  105-117. I-XII. (S.v,240) VIỄN LY
Gồm các kinh:
Tầm Cầu, Mạn, Lậu Hoặc, HữuK Khổ (ba kinh), Chướng Ngại, Cấu Uế, Dao Động, Thọ, Khát ái.
(Được thuyết rộng như Căn Tương Ưng)

* Trang 373 *
device

 
Kinh Tương Ưng 5 Đại Phẩm