LOGO VNBET


VIII. PHẨM ĐOẠN DIỆT (S.v,132)
 
§   67. I. BẤT TỊNH (Tạp 27,30, Đại 2,197a)
I-VI. Tu tập tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo...
§   68.II. CHẾT (Tạp 27,31, Đại 2,197b)
I-VI. Tu tập tưởng chết này, này các Tỷ-kheo...
§   69. III. GHÊ TỞM (Tạp 27,38, Đại 2,198b)
I-VI. Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ-kheo...
§   70. IV. BẤT KHẢ LẠC HAY TOÀN THẾ GIỚI
I-VI. Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này các Tỷ-kheo...
§   71. V. VÔ THƯỜNG (Tạp 27,37, Đại 2,198a)
I-VI. Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo...
§   72. VI. KHỔ (Tạp 27,38, Đại 2,198a)
I-VI. Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo...

* Trang 207 *
device

§    73. VII. VÔ NGÃ
I-VI. Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo...
§   74. VIII. ĐOẠN TẬN
I-VI. Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo...
§   75. IX. LY THAM
I-VI. Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo...
 
§   76. X. ĐOẠN DIỆT
 I. QUẢ LỚN, LỢI ÍCH LỚN (S.v,133)
1)...
2) – Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn.
3) Và này các Tỷ-kheo, tu tập tưởng đoạn diệt như thế nào...
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt...
5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn.
 
 II. TRÍ VÀ BẤT HOÀN

* Trang 208 *
device

2) – Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được Bất hoàn.
3) Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn diệt như thế nào, này các Tỷ-kheo...
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt...
5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các Tỷ-kheo...
 
III. IV, V, VI. NGHĨA LỢI LỚN, AN ỔN LỚN KHỎI KHỔ ÁCH, HỨNG KHỞI LỚN, LẠC TRÚ (S.v,133)
1)...
2) – Tưởng đoạn diệt được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến lạc trú lớn.
3) Tu tập đoạn diệt tưởng như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến lạc trú lớn?
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập

* Trang 209 *
device

niệm giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt... tu tập xả giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ...
5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn đưa đến lạc trú lớn.

* Trang 210 *
device

 
Kinh Tương Ưng 5 Đại Phẩm