LOGO VNBET
MỤC LỤC
 1. Lời giới thiệu                                                                           3
 2. Tựa                                                                                         5
 3. Kinh Đại Bản Duyên                                                            14
(Lược thuật nhân duyên giáng sanh, Thành đạo
Giáo hóa của 7 đức Phật trong thế giới Ta Bà)
 1. Kinh Du Hành                                                                         
- Phần I :                                                                              55
( Lược thuật cuộc hành hóa của Phật, theo đó
Phật đã tùy cơ ban dạy những lời thâm trầm,
thỉ thiết cho hàng đệ tử, từ việc xử thế, tu hành
đến việc an quốc)
- Phần II :                                                                             87
(Lược thuật giai đoạn Phật nhập Niết Bàn và những
lời dạy cuối cùng của Ngài)
- Phần III :                                                                          108
(Lược thuật tiếp giai đoạn Phật nhập Niết-bàn cho
tới khi phân chia Xá-lợi dựng tháp tôn thờ)
 1. Kinh Điển Tôn                                                                    137
(Thuật một tiền thân Phật, khi làm vị đại thần Điển
Tôn tài cao, đức lớn, đã giúp vị vua thưở ấy lấy
Chánh pháp trị dân)
 
 

* Trang 340 *
device

 1. Kinh Tứ Tánh                                                                     150
(Dạy về lai nguyên của bốn tánh và yếu lý bình đẳng
giữa bốn tánh đó)
 1. Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành                                   165
(Dạy về tư cách của vị Chuyển luân vương và tình
trạng sinh tồn của nhân loại)
 1. Kinh Tệ Túc                                                                        181
(Cuộc thảo luận về kiếp sau giữa Ca Diếp đồng nữ
và Bà-la-môn Tệ Túc)
 1. Kinh Tán Đà Na                                                                 204
(Phật chỉ tính cách bất tịnh trong pháp tu khổ hạnh
và mục đích mà Ngài thuyết pháp)
 1. Kinh Đại Duyên Phương Tiện                                             217
(Phương cách suy tầm lý nhân duyên và vô ngã)
 1. Kinh Thiện Sinh                                                                 231
(Dạy cách cư xử trong gia đình, với thầy bạn và
thân thích)
 1. Kinh Phạm Võng                                                                244
(Phật nêu chỉ 62 kiến chấp sai lầm của ngoại đạo
và dạy cho biết tán thán Phật theo cách cao thượng)
 1. Kinh Cứu La Đàn Đầu                                                        268
(Chỉ cách tế lễ gây thêm tội báo và cách tế lễ gây
phúc báo cao thượng, cách tế lễ mê tín và cách tế
lễ không mê tín)
 

* Trang 341 *
device

 1. Kinh Kiến Cố                                                                      287
(Dạy về tứ đại do đâu diệt mất và Tỷ-kheo nên
hiện thần kiên thông như thế nào)
 1. Kinh Lõa hình Phạm Chí                                                    294
(Người được mệnh danh là Sa-môn hay Bà-la-môn
cốt ở chỗ dứt trừ phiền não chứ không do hình thức
khổ hạnh suông)
 1. Kinh Sa Môn Quả                                                               300
(Quan niệm về quả báo của Lục sư ngoại đạo và
Phật giáo)
 1. Kinh Bố Tra Bà Lâu                                                           312
(Phật không quan tâm, không nói đến vấn đề bản ngã
và thế gian thường vô thường-Ngài chỉ chú trọng dạy
pháp Tứ Đế)
 1. Kinh Tiền Dụ                                                                      323
(Ví dụ người bị trúng tên độc)
 1. Vài lời sau kinh                                                                  328
 
                                            Phụ lục
 1. Bản đối chiếu các kinh Pali-Hán                                                   405
 

* Trang 342 *
device

 
Kinh Trường A Hàm