LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

HT. THÍCH TRÍ ĐỨC
 
 
 
 
KINH
TRƯỜNG A HÀM
(DIRGHAGAMA)
(Tuyển dịch)
 
 
 
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2003

* Trang 2 *
device

 
Lời giới thiệu
          Nikāyā  và A-hàm là hai bộ kinh lớn, gần gũi nhau đến nỗi người ta có thể quả quyết rằng cả hai có cùng một nội dung gốc. Hệ thống kinh này được phổ biến ở Việt Nam khá chậm. Trong thập niên 60,70 của thế kỷ XX, Hòa thượng Thích Minh Châu đã phiên dịch hầu như trọn vẹn 5 bộ Nikāyā ( Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, Tăng ưng bộ kinh và Tiểu bộ kinh) từ Pàli sang Việt ngữ. Trước đó, trong thập niên 50, 60, cố trưởng lão Hòa thượng  Thích Trí Đức , tức Hòa thượng Thích Thiện Siêu đã dịch khá nhiều trong kinh bộ A-hàm từ Hán ngữ sang Việt ngữ. Tập  “ Trường A-hàm” này là bộ công trình trong nỗ lực phiên dịch và phổ biến toàn bộ A-hàm tại Việt Nam, mở đầu cho việc hình thành 4 bộ A-hàm (  Trường A-hàm, Trung A-hàm,Tăng nhất A-hàm, Tạp A-hàm) bằng Việt ngữ đã được in ấn trong Đại Tạng kinh việt Nam do các dịch giả có uy tín sau này thực hiện . Như vậy, có thể nói Hòa thượng Thích Thiện Siêu là người đã phiên dịch, giới thiệu và cho ấn hành bộ kinh Trường A-hàm tại Việt Nam đầu tiên.
          Tác phẩm gồm 16 kinh mà tác giả cho là cốt lõi nhất vì nó đã giải quyết được các hệ tư tưởng do xã hội

* Trang 3 *
device

đương thời đặt ra. Vì thế mà Hòa thượng chỉ chọn dịch trong 16 trong số 30 kinh của Trường A-hàm là vậy. Ngoài ra tác giả còn có phần Tựa ở đầu và phần Lược giảng ở cuối sách. Tất cả tạo nên một tác phẩm Phật học giá trị, thiết yếu, có nội dung rất căn bản lại rất thâm sâu của A-hàm, từ đó người đọc nhận ra rằng không có ranh giới giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa, xóa bỏ quan niệm cho rằng A-hàm thuộc nguyên thủy hay A-hàm thuộc Đại thừa.
          Chúng tôi tiếc rằng chưa sưu tập được các kinh khác trong bộ A-hàm mà Hòa thượng đã dịch; với lòng trân quí những di sản tinh thần của bậc Tôn đức trưởng thượng suốt đời đóng góp xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế cùng môn đồ Pháp quyến chúng tôi thành kính tái bản tập sách này để cúng dường nhân ngày Đại tường của Trưởng lão Hòa thượng và trân trọng giới thiệu cùng chư độc  giả.
 
 
 
 
 
Mạnh Thu Qúi Mùi, Phật lịch 2547
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ
 

* Trang 4 *
device

 
Kinh Trường A Hàm