LOGO VNBET
KINH TỨ TÁNH
(Dạy về lai nguyên của bốn tánh và yếu lý bình đẳng giữa bốn tánh đó).

*

          Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại giảng đường Lộc-mẫu (Migaramatu-pasada) trong vườn Thanh Tín (Pubbarama) thuộc nước Xá-vệ (Savathi) cùng chúng Đại Tỷ-kheo 1.250 người đông đủ.
        Lúc ấy có 2 người Bà-la-môn đem lòng tin kiên cố đến Phật xin xuất gia học đạo, một tên Bà Tất Tra (Vasettha) một tên là Bà La Đọa (Bharadvaja). Họ đến gặp lúc Thế Tôn đã rời khỏi tịnh thất , đang kinh hành thong thả tại giảng đường. Bà Tất Tra vừa trông thấy Phật liền gấp đến bảo Bà La Đọa: “Này anh biết chăng? Đức Như Lai hiện đang kinh hành tại giảng đường, chúng ta nên đến đó hoặc có nghe Ngài dạy bảo điều gì”. Hai người liền đi đến Phật, đảnh lễ rồi đi theo sau Phật, Phật dạy:
        Hai người các ông vốn sanh trong dòng Bà-la-môn, nay lại đem lòng kiên cố muốn xuất gia tu hành ở trong giáo pháp Như Lai phải không?Hai người đáp: “Thưa phải”.
 
 
 

* Trang 150 *
device

Phật dạy: “Nay các ngươi xuất gia tu hành ở trong giáo pháp Ta, các người Bà-la-môn khác đâu khỏi hiềm trách các ngươi:” Hai người đáp: “Chúng tôi mong ơn Phật được xuất gia tu đạo, chắc không khỏi bị các người Bà-la-môn hiềm trách chúng tôi”.
          Phật dạy: “Họ lấy lẽ gì mà hiềm trách các ngươi?” Hai người đáp: “ Họ nói rằng dòng Bà-la-môn ta tối ca bậc nhất, các dòng khác thấp hèn: dòng Bà-la-môn ta thanh bạch, các dòng khác hắc ám; dòng Ba-la-môn ta xuất hiện từ Phạm thiên sanh ra, hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh, vì lẽ gì các ngươi lại bỏ dòng thanh tịnh của mình mà vào tu trong giáo pháp Cù Đàm kia”. Bạch đức Thế Tôn: “Thấy chúng tôi xuất gia tu theo Phật pháp thì họ lấy lời lẽ như thế chê trách chúng tôi”.
          Phật dạy: “Này Bà Tất Tra! Ngươi xem các người đó khác nào kẻ ngu si vô thức như cầm thú, nên mới dối trá tự xưng dòng Bà-la-môn là tối cao bậc nhất. Này Bà Tất Tra! Trong chánh đạo vô thượng của Như Lai không cần kể dòng dõi, không ỷ vào tâm kiêu mạn ngô ngã. Luật pháp thế gian cần thứ đó, chứ trong giáo pháp Ta không cần. Nếu kẻ Sa môn hay Bà-la-môn nào tự thị chủng tộc, ôm lòng kiêu mạn thì trọn đời không chứng được đạo quả vô thượng trong giáo pháp Ta, trái lại mới có thể chứng được đạo quả vô thượng trong giáo pháp
 

* Trang 151 *
device

Ta, mới kham lãnh thụ được chánh pháp. Người đời gớm ghét kẻ hạ lưu, còn giáo pháp Ta không thể”.
          “Này Bà Tất Tra! Có 4 chủng tánh gồm cả người lành người dữ ở xen lộn, vừa được người trí khen cũng bị người trí chê. Bốn chủng tánh ấy là: Sát-lỵ, Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la (Khattiya, Brahamna, Vessa, Sudda).
          Này Bà Tất Tra! Hẳn ngươi từng nghe  trong dòng Sát-lỵ có kẻ sát sinh, có kẻ trộm cắp, có kẻ dâm loạn, có kẻ ỷ ngữ, có kẻ xan tham, có kẻ tật đố, thì trong dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng có lẫn lộn đủ hạng người làm 10 điều ác đó? Này Bà  Tất Tra! Phàm làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Nếu rằng quả báo đó chỉ có với dòng Sát-lỵ, Cư sĩ, Thủ-đà-la chứ không có với dòng Bà-la-môn mới nên tự cho dòng Bà-la-môn ta là tối cao bậc nhất, còn các dòng khác thấp hèn, dòng ta thanh tịnh, các dòng khác hắc ám; dòng Bà-la-môn ta xuất hiện từ Phạm thiên, từ miệng Phạm thiên sinh ra, hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Trái lại nếu làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám, quả báo đó bất cứ với Bà-la-môn, Sát-ly, Cư sĩ hay Thủ-đà-la đều có như nhau, thời người Bà-la-môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất.
 

* Trang 152 *
device

Này Bà Tất Tra! Nếu trong dòng Sát-lỵ, có kẻ tu hành không giết, không trộm, không dâm, không nói dối, không hai lưỡi, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không xan tham, không tật đố, không tà kiến, thời trong dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng có hạng người tu 10 điều thiện như thế. Phàm làm điều lành, tất có quả báo lành, làm điều thanh bạch tất có quả báo thanh bạch. Nếu rằng quả báo đó chỉ có với dòng Bà-la-môn mà không có với dòng Sat-lỵ, Cư sĩ, Thủ-đà-la khi ấy người dòng Bà-la-môn mới nên tự xưng dòng mình thanh tịnh tối cao bậc nhất. Trái lại, nếu cả 4 chủng tánh đều có quả báo đó, thời người Bà-la-môn không thể tự xưng chỉ có dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất.
          Này Bà Tất Tra! Nay đây, ai cũng thấy trong dòng Bà-la-môn có đủ các chuyện gả chồng, cưới vợ, sinh con không khác người đời, thế sao họ lại dối xưng ta là dòng Phạm thiên, từ miệng Phạm thiên sinh ra, hiện tại được thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh?
          Này Bà Tất Tra! Ngươi nên biết hiện nay trong chúng đệ tử của Ta, dòng dõi không đồng mỗi người sinh từ mỗi dòng khác nhau. Người nào khi đã xuất gia tu hành ở trong giáo pháp Ta, nếu gặp có ao hỏi: “tôi là con vị Sa-môn dòng họ Thích” Hoặc có thể xưng: “Tôi dòng Sa-môn, tôi đích từ miệng Phật sanh ra, từ
 
 

* Trang 153 *
device

Pháp hóa của Phật sanh ra (1), hiện tại được thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh”. Tại sao như thế? Vì các danh xưng Đại Phạm tức là đức hiệu Như Lai. Như Lai là con mắt của thế gian, là Trí.tuệ của thế gian, là Pháp luân của thế gian, là Cam lồ của thế gian, là Pháp chủ của thế gian vậy.
          Này Bà Tất Tra! Nếu trong dòng Sát-lỵ có người dốc lòng tin Phật là bậc Như Lai chí chân đẳng chánh giác, 10 hiệu đầy đủ; thứ nữa, dốc lòng tin pháp là giáo pháp thanh tịnh vi diệu của Như Lai, hiện có thể tu theo được, là pháp nói ra không hạn cuộc thời tiết, là pháp đưa đến Niết-bàn, duy người trí mới thấu rõ, chẳng phải kẻ phàm phu cố chấp thấu rõ được; thứ nữa, dốc lòng tin Tăng là chân đệ của Phật , tánh lành chất trực, đạo quả thành tựu, quyến thuộc (bạn đạo) thành tựu, pháp nào pháp nào cũng đều thành tựu. Đây nói rằng chúng Tăng tức là chỉ cho chúng tu giới, chúng tu định, chúng tu tuệ, chúng giải thoát, chúng giải thoát tri kiến, trong đó có người đang hướng đến quả Tu-đà-hoàn và đã chứng Tu-đà-hoàn; đang hướng tới quả vị A-na-hàm và đã chứng A-na-hàm, hoặc đang hướng đến quả vị A-la-hán và đã chứng A-la-hán.
 
 
 
(1)Từ Phật sinhđây có nghĩa là đệ tử của Phật tức con tinh thần của Phật, nhờ nghe kim khẩu Phật thuyết pháp giáo hóa mà được nên.

* Trang 154 *
device

Gồm 4 đôi 8 bậc đó, là chúng đệ tử của Như Lai, rất đáng tôn kính làm ruộng phước của thế gian; họ đáng lãnh thọ sự cúng dường của thế gian; thứ nữa dốc lòng  tin giới là giới luật thánh hiền đầy đủ, không khuyết lậu, không tì tích, cũng không dính nhơ, được người trí khen ngợi, đầy đủ đức tính tốt lành và vắng lặng.
          Này BàTất Tra! Người dòng Sát-lỵ tin được như thế, thời người dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng đều tin được như thế là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin thánh giới thành tựu.
          Này Bà Tất Tra! Trong dòng Sát-lỵ có người cúng dường, cung kính, lễ bái A-la-hán, thì dòng Bà-la-môn, cư sĩ, Thủ-đà-la cũng đều có người cúng dường, cung kính, lễ bái A-la-hán như thế.
          Này Bà Tất Tra! Hiện thân tộc Ta dòng họ Thích cũng tôn thờ lễ bái vua Ba Tư Nặc, con vua Ba Tư Nặc cũng lại đến cúng dường, kính lễ Ta. Trong khi cúng dường Ta, vua đâu có nghĩ: “Vì Sa-môn Cù Đàm sinh từ dòng hào quý còn ta sinh dòng hạ tiện. Sa-môn Cù Đàm sinh nhà đại tài phú, đại oai đức còn ta sinh nhà hạ cùng bỉ lậu tỳ tiện cho nên ta phải đến cúng dường Như Lai”. Nhưng kỳ thật Ba Tư Nặc vương nhờ đối với giáo pháp, quán sát giáo pháp, được biết rõ chân ngụy, cho nên mới sanh lòng tịnh tín đến kính lễ cúng dường Như Lai.
 
 
 
 

* Trang 155 *
device

Này Bà Tất Tra! Nay Ta sẽ vì ngươi nói rõ nhân duyên của 4 chủng tánh ấy:
          Trời đất xoay vần từ đầu đến cuối, cuối trở lại đầu! Trong thời gian cõi đất này hư hoại , chúng sinh đều mệnh chung và tự tại hóa sinh lên cõi trời Quang âm. Ở đây họ sống bằng niệm lực, quanh thân có ánh sáng tỏa chiếu và có thần túc bay đi. Bấy giờ cõi đất này biến thành một biển nước lơn mênh mông tràn gập, lại không có mặt trời, mặt trăng, sao, cũng không có kể ngày đêm, năm, tháng, tuổi thọ. Duy có một vùng tối tăm bao trùm. Sau dần biển nước đó lại biến thành trời đất! Các vị trời Quang âm đến lúc hết phước, mệnh chung phải trở lại sinh xuống đó. Tuy sinh xuống đó, song vẫn sống bằng niệm lực, còn thần lực bay đi, thân còn tỏa ánh sáng, họ ở như thế lâu lắm và ai nấy tự xưng rằng: “chúng sinh, chúng sinh”.
          Đến sau từ trong cõi đất này có suối ngọt chảy ra giống như đường mật, những kẻ mới đến, thiên tánh còn khinh tháo giản dị, thấy vậy chúng nghĩ thầm: đó là vật gì ta hãy đến nếm thử? Liền nhúng ngón tay vào suối để nếm thử, nếm tới 3 lần,cảm thấy ngon, chúng mới lấy tay bụm ăn không chút e ngại, và cứ mê say ăn như thế chẳng biết nhàm.Các chúng sinh khác ngó thấy bắt chước làm theo, nếm đếm 3 lần, cảm thấy ngon rồi tiếp tục ăn mãi, do dó, thân họ trở nên thô trọc,da thịt cứng rắn, mất cả sắc
 

* Trang 156 *
device

đẹp thiên nhiên, thần túc không còn, phải đi trên đất, ánh sáng nơi thân cũng mất, cả trời đất tối tăm.
          Này Bà Tất Tra! Lệ thường trời đất sau thời gian tối tăm thì có dấu mặt trời, trăng, sao, ló hiện ở không trung, rồi từ đó bắt đầu có ngày đêm, tối sáng, năm tháng, ngày giờ. Chúng sinh lúc này chỉ sống nhờ ăn mùi đất mà sống lâu trong thế gian. Người nào ham ăn nhiều thì nhan sắc mau xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp, do đó mới có sự xấu tốt, đoan chính sanh ra. Người đoan chính thì sanh tâm kiêu mạn khinh người xấu xí, người xấu xí thì sanh tâm tật đố ghét người đoan chính, do đó mà có sự phân tranh nổi lên.
          Bấy giờ suối ngọt tự nhiên cạn khô, cõi đất dần dần tự nhiên sanh lại sanh ra chất đất có vị thơm tho ăn được, chúng sinh lại lấy đất ấy mà ăn đặng sống lâu trong thế gian. Người nào ham ăn nhiều thì nhan sắc mau xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc hãy còn tươi nhuận; người đoan chính sinh tâm kiêu mạn khinh người xấu xí, người xấu xí sanh tâm tật đố ghét người đoan chính, chúng sinh lúc này cứ như vậy cùng nhau tranh tụng mãi. Từ đó chất đất tốt không còn sinh như trước mà lại sinh thứ đất thô kịch, tuy cũng có mùi ăn được nhưng không bằng trước. Chúng sinh bấy giờ lại lấy đất này ăn mà được sống lâu ở thế gian. Người ham ăn thì nhan sắc mau xấu, người ăn ít thì nhan sắc tươi nhuận, người
 
 
 

* Trang 157 *
device

đoan chính kẻ xấu xí cứ thị phi nhau rồi sinh điều tranh tụng mãi. Từ đó chất đất tốt lại không sinh lại nữa, mà tự nhiên sinh các thứ lúa gạo, nhưng không sinh cỏ lát. Lúa gạo đầy đủ hương vị ăn được. chúng sinh lại lấy lúa gạo ăn mà được sống lâu ở thế gian, rồi dần con trai con gái thấy nhau, móng tâm tình dục, mới tìm gần gũi nhau. Những chúng sinh khác thấy thế nói: “mày làm quấy, mày làm quấy” và kẻ  làm quấy bị tẩn xuất khỏi đoàn người, sau 3 tháng mới cho trở lại. Này Bà Tất Tra! Những điều trước kia người ta cho là quấy, thì bây giờ người ta cho là phải. Các chúng sinh trước bảo kẻ khác quấy thì bây giờ ai nấy bắt chước nhau tập quen điều quấy, đến nỗi thả lung tình dục, không kể gì thời tiết. Rồi vì sự hổ thẹn mới tạo lập phòng xá và từ đó thế gian khởi đầu có phòng xá. Đùa quen với điều quấy, dâm dục tăng thêm, mới có bào thai sanh ra từ bất tịnh, và thế gian mới bắt đầu có bào thai vậy.
          Lại nữa, chúng sinh lúc ấy cứ lấy ăn lúa gạo tự nhiên chớ không cần cày cấy, hễ ăn bao nhiêu nó sinh bấy nhiêu, vô cùng, vô tận. Sau trong nhóm chúng sinh đó có kẻ lười nhác thầm nghĩ rằng: “Cứ sáng ăn sáng lấy chiều ăn chiều lấy thì nhọc nhằn, chi bằng lấy luôn cất đủ ăn một ngày”, nó liền lấy cất để ăn đủ 1 ngày. Bạn bè thấy vậy bắt chước, kêu nhau lấy gạo, kẻ lười đáp: Tôi đã lấy đủ ăn 1 ngày, vậy ta cũng lấy cất đủ ăn 3 ngày”. Khi có mấy chúng sinh khác đến rủ đi lấy gạo, họ đáp: “Ta đã
 

* Trang 158 *
device

cất trước đủ 3 ngày ăn rồi, các ngươi muốn lây mấy tùy ý”. Mấy chúng đó nghĩ rằng: “Người kia khôn ngoan, đã biết cất lương thực trước đủ 3 ngày, vậy ta hãy bắt chước cất đủ 5 ngày”. Họ đi lấy cất ăn đủ 5 ngày. Chúng sinh cứ như thế tranh nhau cất chứa làm cho lúa gạo trở nên hư xấu mà hóa thành cỏ lát, và lúa mỗi lần cắt rồi không tự nhiên sinh lại như trước nữa. Chúng sinh thấy thế trong lòng không vui, mới có sự ưu lo suy nghĩ: “ta lúc đầu mới sinh ra, chỉ sống bằng niệm lực, thân ta có ánh sáng, và thần túc bay đi…nay vì gạo trở nên hư xấu hóa thành cỏ lát, lúa cắt rồi không sinh lại, bây giờ phải làm sao đây? Hay là chúng ta chia đất ra và cắm nêu làm dấu cho ai lo giữ nấy”. Họ liền chia đất cắm nêu.
          Này Bà Tất Tra! Do nhân duyên ấy mới phát sinh danh từ ruộng đất. Chúng sinh lúc đó chia cắt ruộng đất, ai lập bờ cõi nấy, nên dần dần sinh ra tâm lén lút cắp trộm lúa gạo của nhau. Những chúng sinh bàng quang trông thấy bảo: “mày làm quấy, mày làm quấy, mày đã có ruộng đất mà còn lấy trộm của người ta, từ nay về sau mày không được làm như thế nữa”. Nhưng chúng sinh kia vẫn lấy cắp mãi, mặc dầu các chúng sinh này đã quở trách, nhưng nó không thôi, bèn lấy tay đánh và tố cáo với mọi người rằng: “thằng này đã có ruộng lúa mà còn lấy trộm của người khác”, kẻ lấy trộm lại chỉ người đánh mình mà tố cáo với mọi người rằng: “thằng

* Trang 159 *
device

này nó đánh tôi”. Mọi người thấy hai bên cố cãi nhau mãi, thì ưu sầu không vui, nói nhau một cách áo não: “Chúng sinh đã đi dần đến chỗ ác, nên thế gian mới có xảy ra việc không lành đó. Điều xấu ác, bất tịnh đó chính là nguyên nhân của sanh, già, đau, chết và phiền não khổ báo trong 3 đường ác”.
          “ Bởi có ruộng đất riêng nên mới sinh kiện cáo, vậy tốt hơn chúng ta nên lập nên một một chủ để xử trị. Hễ ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách. Mỗi người chúng ta đều giảm phần gạo để cung cấp cho người chủ để người chue rảnh rang lo xét xử kiện cáo”. Họ mới lựa trong đám tôn lên một người có hình vóc to lớn, nhan mạo đoan chính, oai đức và dặn rằng: “Ngươi hãy vì bọn ta mà lên làm ông chủ bình đẳng , hễ thấy ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách, ai đáng đuổi thì đuổi, bọn ta sẽ góp gạo cung cấp cho.
          Người kia nhận lời lên làm chủ, coi xử đoán kiện cáo, còn mọi người thì góp gạo cung cấp.
          Chủ nhân kia thường lấy lời hay ho ủy lạo mọi người, và mọi người đều hoan hỷ tôn xưng rằng: “ Lành thay đại vương! Lành thay đại vương!”. Từ đó thế gian mới bắt đầu có danh từ vua, lấy chánh pháp trị dân, nên gọi là Sát-lỵ, và thế gian bắt đầu có tên Sát-lỵ.
          Lúc sau trong đám Sát-lỵ,  đó lại có người suy nghĩ như vầy “nhà là đại hoạn, nhà là gai gốc, ta thà
 
 
 
 

* Trang 160 *
device

bỏ nhà đi ở riêng trên rừng núi để nhàn tịnh tu hành thì hơn”. Họ liền bỏ nhà vào rừng, trầm lặng tư duy, đến giờ ăn thì mang bình bát vào làng khất thực, mọi người trông thấy đều vui vẻ cúng dường, tán thán “quý hóa thay người này! Bỏ nhà lên ở núi, trầm lặng tu đạo, xa lìa mọi điều xấu ác”. Từ đó trong thế gian mới bắt đầu có tên Bà-la-môn.
          Nhưng trong đám Bà-la-môn lại có kể không ưa chỗ nhàn tịnh tọa thuyền tư duy, mà chỉ ưa vào nhân gian chuyên nghề đọc tụng, và tự nói: “ta là người không tọa thuyền”. Người đời nhân đó xúm gọi là “Bất thuyền Bà-la-môn” và cũng vì hay đi vào nhân gian nên lại có tên là “Nhân gian Bà-la-môn”. Bắt đầu từ đó thế gian có dòng Bà-la-môn hiện ra.
          Lại trong đám chúng sinh kia, có người ưa kinh doanh sự nghiệp, chất chứa tài bảo, nhân đó người ta kêu hạng này là hạng cư sĩ; người ra còn những người có nhiều cơ sở kiến tạo, nên thế gian mới có thêm một hàng nữa gọi là Thủ-đà-la công xảo.
          Này Bà Tất Tra! Nay thế gian có đủ tên 4 chủng tánh và thêm hạng thứ năm là chúng Sa-môn, và có khi trong dòng Sát-lỵ, Bà-la-môn, Cư sĩ hay Thủ-đà-la, có người tự thấy nhàm chán lối sống hiện tại của mình mà cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo, thì hạng đó gọi là hạng Sa-môn, tên Sa-môn bắt đầu có từ đó.

* Trang 161 *
device

Này Bà Tất Tra! Người dòng Sát-lỵ mà thân họ làm bất thiện, miệng họ nói bất thiện, ý họ nghĩ bất thiện, khi thân hoại mạng chung họ phải thọ ác báo; thì dòng người Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng Thủ-đà-la mà thân họ làm bất thiện, miệng họ nói bất thiện, ý họ nghĩ bất thiện, khi thân hoại mệnh chung, họ cũng phải thọ ác báo như thế.
          Này Bà Tất Tra! Nếu người dòng Sát-lỵ mà thân họ làm lành, miệng họ nói lành, ý họ nghĩ lành, khi thân hoại mệnh chung được hưởng thiện báo, thì người dòng Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng Thủ-dà-la mà thân họ làm lành, miệng họ nói lành, ý họ nghĩ lành, khi thân hoại mệnh chung họ cũng được hưởng thiện báo như thế.
          Này Bà Tất Tra! Nếu người dòng Sát lỵ mà làm 2 điều thiện ác về nơi thân, miệng, ý, khi thân hoại mệnh chung phải gặt lấy quả báo vừa khổ vừa vui, thì người dòng Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng Thủ-đà-la mà làm 2 điều thiện ác về nơi thân, miệng, ý, đến lúc thân hoại mệnh chung, cũng phải thọ lấy quả báo vừa khổ vừa vui như thế.
          Này Bà Tất Tra! Trong dòng Sát lỵ có kẻ cắt tóc cạo râu, mặc y tu đạo, tu 7 pháp giác ý, không bao lâu là được thành đạo, vì sao? Vì hạng cư sĩ ấy đã mặc pháp y tu học, tu các Phạm hạnh cao thượng, chính ngay trong hiện tại mình tu chứng, sanh tử
 

* Trang 162 *
device

dứt sạch, Phạm hạnh thành tựu, việc làm viên mãn, không còn bị tái sanh, thì trong dòng Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng Thủ-đà-la mà có kẻ cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo, tu 7 pháp giác ý, không lâu cũng sẽ được thành đạo như thế…
          Này Bà Tất Tra! Cả 4 chủng tánh đó, đều có thể xuất sinh bậc La-hán thành tựu viên mãn trí minh và đức hạnh, và A-la-hán là bậc đứng nhất ở trong 4 chủng tánh ấy.
          Này Bà Tất Tra! Phạm thiên có bài kệ rằng:
Sanh sát-lỵ hơn cả,
Nếu bỏ nhà đi tu,
Sẽ thành bậc minh hạnh (1)
Đứng đầu trong thế gian.
          Này Bà Tất Tra! Phạm thiên nói như thế là đúng chớ không phải không đúng, nhận lãnh như thế là đúng chứ không phải không đúng.Lúc đó Ta liền ấn khả lời nói ấy của Phạm thiên, vì nay ta là Như Lai chí chơn, cũng nói nghĩa như đó:
Sinh Sát-lỵ hơn cả,
Nếu bỏ nhà đi tu,
Sẽ thành bậc minh hạnh
Đứng đầu trong thế gian.
 
 
 
 
(1)Minh hạnh là minh trí đức hạnh hoàn toàn.

* Trang 163 *
device

Nghe đức Thế Tôn nói pháp, Bà Tất Tra, Bà La Đọa liền được tâm vô lậu giải thoát. Nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.
 

* Trang 164 *
device

 
Kinh Trường A Hàm