LOGO VNBET
KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ
(Người được mệnh danh là Sa-môn hay Bà-la-môn cốt ở chỗ dứt trừ phiền não chứ không do hình thức khổ hạnh suông).
*


          Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại Kim Bàn lộc giả thuộc nước Vỹ Nhã, cùng với chúng đại Tỷ-kheo 1.250 người đông đủ.
          Lúc đó có ông Phạm chí Lõa hình dòng Ca Diếp, đến chào hỏi Phật rồi ngồi một bên và thưa rằng: “tôi nghe người ta nói đức Cù Đàm chê hết các pháp tế tự, chê hết các người tu khổ hạnh cho là nhơ uế. Không biết lời nói đó có đúng không hay là họ vu khống Cù Đàm?”
          Phật dạy: “Này Ca Diếp! Người nói lời ấy không đúng pháp, nói không thành thật, nói vu cho Ta, vì Ta thấy rõ số người khổ hạnh hoặc ưa làm khổ hạnh, sau khi chết có kể sinh vào địa ngục, cũng có kẻ sinh lên cõi trời. Ca Diếp nghĩ sao? Ta đã thấy rõ chỗ thọ báo của người tu khổ hạnh như thế nào Ta lại chê tất cả người tu khổ hạnh là nhơ uế ư? Rõ ràng điều Ta nói phải thì kia nói quấy, điều Ta cho quấy, kia lại nói phải! Này Ca Diếp! Có những pháp mà Ta và Bà-la-môn đồng nhau, cũng có những pháp mà Ta và Bà-la-môn không đồng nhau. Pháp
 
 

* Trang 294 *
device

không đồng nhau tức là pháp mà Ta gạt ra ngoài, không nhận vào trong giáo pháp của Ta.
          Này Ca Diếp! Nếu kẻ thức giả khi họ nghĩ rằng: giữa Sa-môn Cù Đàm và Bà-La-môn (1) ai đủ sức diệt trừ các pháp bất thiện, hắc ám uế trược, phi hiền thánh, ắt họ sẽ thấy rõ chỉ Sa-môn Cù Đàm và các đệ tử mới diệt tận những pháp bất thiện ấy thôi. Nếu kẻ thức giả lại nghĩ rằng giữa Sa-môn Cù Đàm và Bà-la-môn, ai đủ sức tu hành tinh tiến các pháp lành, thanh bạch, vi diệu, hiền thánh, ắt họ lại thấy rõ chỉ Sa-môn Cù Đàm và các đệ tử mới đủ sức tinh tiến tu hành các thiện pháp ấy thôi. Vì vậy nên đối với việc đoạn ác tu thiện, Ta có tiếng tăm hơn.
          Này Ca Diếp! có đạo và dấu đạo, mà Tỷ-kheo nào có tập tu theo mới nhận tháy Sa-môn Cù Đàm nói đúng thời, đúng thật, đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật. Thế nào là đạo? Thế nào là dấu đạo? Ấy là hàng Tỷ-kheo theo tu niệm giác ý, pháp giác ý, tinh tấn giác ý, hỷ giác ý, khinh an giác ý, định giác ý và xả giác ý. Nhờ nương vào đó mà được an nghỉ, vô dục và giải thoát.
          Ca Diếp thưa: “Đức Cù Đàm chỉ có đạo và dấu đạo, nhưng phải có khổ hạnh nữa mới gọi là Sa-môn và Bà-la-môn?”
 
 
 
 

(1) Sa-môn là tiếng xưng hô chỉ chung các kẻ tu hành mà phật giáo cũng dùng nó, còn tiếng Bà-la-môn là tiếng để chỉ riêng người tu theo Bà-la-môn giáo.
 

* Trang 295 *
device

Phật dạy: “Này Ca Diếp! những người tu đạo lõa thể như các ông chỉ dùng vô số cách thức hành hạ thân chứ giới pháp không đủ, kiến thức không đủ, không tu luyện chuyên cần, cũng không phổ cập được”.
          Ca Diếp thưa: “Thế nào là đủ giới luật, đủ kiến thức mà lại hơn cả lối tu khổ hạnh?”
          Phật dạy: giả như trong thời đó có Phật ra đời, người nào ở chỗ thanh vắng, tinh cần chuyên tâm không phóng túng, thì nhờ đó họ an vui trong hiện tại. Ấy là đủ giới, đủ kiến.
          Ca Diếp thưa: “Giới, kiến đầy đủ như thế, nhưng đối với Sa-môn khó tu hay Bà-la-môn khó tu?
          Phật dạy: Này Ca Diếp! Đó là pháp không cộng đồng với thế gian, là pháp của Sa-môn chứ Bà-la-môn thì rất khó. Vì đến như hàng nữ cư sĩ cũng có thể tu theo cách lõa hình, dùng vô số cách thức hành hạ xác thân như Bà-la-môn các ông, nhưng họ khó mà biết được tâm mình có sân hay không sân, có hận hay không hận, có ác độc hay không ác độc, nếu ai biết được tâm mình thì dù Sa-môn hay Bà-la-môn đều không có chi khó cả.
          Ca Diếp lại hỏi: “Thế nào là đủ giới, đủ kiến một cách cao thượng hơn nữa?”
          Phật dạy: Ấy tức hàng Tỷ-kheo tu về tâm tam muội, chứng được tam minh, diệt trừ si ái, phát sinh trí tuệ vô lậu, và muốn được như vậy, phải nhờ ở
 
 

* Trang 296 *
device

chỗ thanh vắng, tinh cần chuyên niệm không phóng túng.
          Ca Diếp lại thưa: “Vẫn biết đủ giới, đủ kiến như thế rồi, nhưng pháp khổ hạnh của Sa-môn, Bà-la-môn thì khó lắm, đến nỗi chính hàng Sa-môn, Bà-la-môn cũng không biết được”.
          Phật dạy: pháp ấy dẫu hàng nam cư sĩ cũng làm được. Họ có thể tự hào rằng: ngày nay ta cởi hết áo chăn để lõa hình, dùng đủ mọi cách hành hạ xác thân, nhưng không thể vì làm như thế mà gọi là Sa-môn hay Bà-la-môn được. Nuế chỉ khổ hạnh như thế mà gọi được, thì không nên nói địa vị Sa môn, Bà-la-môn rất khó làm, nhưng không vì lối tu khổ hạnh ấy mà được gọi là Sa môn, Bà-la-môn, nên mới nói Sa môn, Bà-la-môn khó làm.
          Này Ca Diếp! Xưa kia có một lần, Ta ở động Thất Diệp Thành La duyệt kỳ, giảng về pháp khổ hạnh thanh tịnh cho ông Ni Câu Đà Phạm chí nghe, sau đó ông sinh tâm hoan hỷ, với một lòng tin thanh tịnh, ông cúng dường, tán thán Ta một cách hết sức.
          Ca Diếp thưa: Ai mà không hết sức hoan hỷ, tin tưởng, cúng dường, tán thán đức Cù Đàm. Chính tôi cũng vậy, nay tôi xin quy y Phật.
          Phật dạy: Tất cả các giới pháp thế gian còn không thể sánh bằng giới pháp tăng thượng này huống làm sao hơn được, tất cả các trí tuệ tam muội, tri kiến giải thoát, trí tuệ giải thoát còn không thể
        

* Trang 297 *
device

sánh bằng trí tuệ tam muội, tri kiến giải thoát, trí tuệ giải thoát này huống làm sao hơn được.
          Này Ca Diếp! Như Lai cũng có hiệu là Sư Tử, vì khi Như Lai quảng truyền giáo pháp ra giữa đại chúng thì tự tại vô úy như sư tử ở rừng. – Thế nào Ca Diếp? Ông có nghĩ khi Như Lai cất tiếng sư tử không hùng dũng ư? không ở giữa Đại chúng ư? Không thể thuyết pháp ư? Hay khi Như Lai thuyết pháp, thính chúng không nhất tâm nghe ư? Hoặc nghe mà không hoan hỷ tín thọ tu hành ư? Hoặc tín thọ tu hành mà không cúng dường ư? Hoặc cúng dường mà không phát tâm cắt tóc xuất gia ư? Hoặc có xuất gia mà không chứng quả an ổn Niết-bàn ư?
          Này Ca Diếp! ông chớ nghĩ như vậy, vì Như Lai từng ở giữa đại chúng hùng dũng vô úy, ở giữa đại chúng thuyết pháp… và có nhiều người xuất gia chứng quả.
          Ca Diếp liền bạch Phật: Nay tôi có thể xuất gia thọ giới Cụ túc ở trong giáo pháp được không?
          Phật dạy: Hàng dị học muốn xuất gia tu theo pháp ta, phải trải qua 4 tháng để xem xét, nếu hợp ý Chúng tăng thì được xuất gia thọ giới. Nhưng còn tùy người, chứ không phải ai cũng theo lệ đó.
          Ca Diếp thưa: Tôi có thể ở trong Phật pháp 4 năm để Chúng tăng xem xét sau mới xuất gia.
          Phật dạy: Như Ta đã nói, điều đó còn tùy căn cơ của mỗi người.

* Trang 298 *
device

Ca Diếp liền được xuất gia thọ giới, đem lòng tin thanh tịnh tu các phạm hạnh cao thượng và ngay trong hiện tại chứng được A-la-hán.
          Ca Diếp nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.
 
 
 
 
 
 
 
*
*            *
 
 

* Trang 299 *
device

 
Kinh Trường A Hàm