LOGO VNBET
BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC KINH TRONG TRƯỜNG A HÀM
PALI VÀ HÁN VĂN
         
         PALI                                                                   HÁN VĂN
 1. Brahmajala                                                           (21) Kinh Phạm Động (Phạm Võng)
 2. Samannaphala                                            (27) Kinh Sa môn quả
 3. Ambattha                                                   (20) A-ma-trú
 4. Sonadanda                                                           (22) Chủng Đức
 5. Kutadanta                                                   (23) Cứu-la-đàn-đầu
 6. Mahali Thiếu
 7. Jaliya Thiếu
 8. Kassapasihanada                                        (25) Lõa hình Phạm chí
 9. Potthapada                                                           (28) Bố-tra-bà-lâu
 10. Subha Thiếu
 11. Kevaddha                                           (24) Kiên Cố
 12. Lohicha                                               (29) Lộ Giá
 13. Tevijja                                                 (26) Tam Minh
 14. Mahapadhana                           (1) Sơ-đại-bản-duyên
 15. Mahanidana                              (13) Đại duyên phương tiện
 16. Mahasudassana
 17. Mahaparinibbana                      (2) Du hành (Đại Niết Bàn)
 18. Fanavasabha                             (4) Xà-ni-sa
 19. Mahagovinda                            (3) Điển Tôn
 20. Mahasamaya                             (19) Đại Hội
 21. Sakkapanha                              (14) Thích-đế-hoàn nhân vấn
 22. Mahasatipatthana                     Kinh Niệm xứ (Trung a-hàm 98)

* Trang 338 *
device

 1. Payasi                                                         (7) Tệ Túc
 2. Patika (Ba-lệ-tử)                                         (15) A-nậu-di (Anuppiya)
 3. Udumbarika (Ô-tam-bà)                             (8) Tán-đà-na ( Sandhana)
 4. Cakkavati                                                   (6) Kinh Chuyển luân vương tu hành
 5. Agganna                                                     (5) Tiểu Duyên (Tứ tánh)
 6. Sampadaniya                                              (18) Tự-hoan-hỷ
 7. Pasadika                                                     (17) Thanh Tịnh
 8. Lakkhana                                                    Kinh Tam-thập-nhị-tương (Trung a                  hàm 59)
 9. Singalaka                                                    (16) Thiện Sinh
 10. Atanatiya                                            Thiếu (Kinh A-na-trí)
 11. Sangiti                                                (9) Chúng Tập
 12. Dasuttara Thiếu                        (10) Thập Thượng
                                                                   (11) Tăng Nhất (Ekottra)
                                                                   (12) Tam Tụ (Trisasi)
                                                                   (30) Thế Ký (LokaprajnSpti)
 
 
                 Bản đối chiếu này lấy từ Đại tạng kinh, A-hàm Bộ

* Trang 339 *
device

 
Kinh Trường A Hàm