LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM


 
KINH TIỂU BỘ
Khuddaka Nikāya
 
Nguyên bản:
Pāli

 
Việt dịch:
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN
 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL.2559 – DL.2015
 

* Trang 5 *
device


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực hiện

* Trang 6 *
device

                HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
___________________________________________
1. Hòa Thượng THÍCH PHỔ TUỆ
2. Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH
3. Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
4. Hòa Thượng THÍCH TỪ NHƠN
5. Hòa Thượng THÍCH HIẾN PHÁP
6. Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUANG

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

                 HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH
____________________________________
                 Chủ tịch
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
 
                 Tổng thư ký
Thượng tọa THÍCH TRÍ SIÊU
 
                  Thành Viên
Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
Hòa Thượng THÍCH NHẬT QUANG
Hòa Thượng THÍCH MINH CẢNH
Hòa Thượng THÍCH CHƠN THIỆN
Hòa Thượng THÍCH GIÁC TOÀN
Hòa Thượng THÍCH THIỆN TÂM
Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC SƠN
Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN GIÁC
Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC CẨN

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

Mục Lục
 
CHUYỆN TIỀN  THÂN (tiếp theo)............................................. 19
      CHƯƠNG HAI. HAI BÀN KỆ(tiếp theo).............................. 19
            231. CHUYỆN CHIẾC GIÀY.......................................... 19
            232. CHUYỆN KHÔNG ĐƯỢC HƯỚNG DẪN............. 23
            233. CHUYỆN MŨI TÊN................................................ 25
            234. CHUYỆN NÀNG Asitābhū..................................... 28
            235. CHUYỆN VỀ ẨN SĨ VACCHANAKHA................ 31
            236. CHUYỆN CON CÒ................................................. 34
            237. CHUYỆN THÀNH Sāketa....................................... 36
            238. CHUYỆN MỘT CHỮ.............................................. 37
            239. CHUYỆN CON NHÁI XANH................................. 39
            240. CHUYỆN VUA Mahāpiṅgala................................. 41
      PHẨM Sigāla (CHÓ RỪNG)................................................. 44
            241. CHUYỆN VUA CHÓ RỪNG Sabbadāṭha............. 44
            242. CHUYỆN CON CHÓ.............................................. 48
            243. CHUYỆN NHẠC SĨ GUTTILA............................... 50
            244. CHUYỆN LY DỤC.................................................. 60
            245. CHUYỆN KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN............... 62
            246. CHUYỆN LỜI PHỈ BÁNG...................................... 65
            247. CHUYỆN HOÀNG TỬ Pādañjali............................ 67
            248. CHUYỆN THÍ DỤ CÂY Kiṃsuka.......................... 69
            249. CHUYỆN CON KHỈ Sālaka.................................... 72
            250. CHUYỆN CON KHỈ................................................ 75
CHƯƠNG BA............................................................................. 78
      PHẨM Saṅkappa.................................................................. 78
            251. CHUYỆN DỤC TẦM.............................................. 78
            252. CHUYỆN MỘT NẮM MÈ...................................... 84
            253. CHUYỆN VUA RẮN Maṇikaṇṭha...................... 89
            254. CHUYỆN CON NGỰA QUÝ ĂN CÁM GẠO ĐỎ. 93
            255. CHUYỆN CON VẸT............................................... 99
                   256. CHUYỆN CÁI GIẾNG CŨ      101

* Trang 11 *
device

257. CHUYỆN NGƯỜI HẦU CẬN Gāmaṇi-caṇḍa............... 104
            258. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG Mandhātu....................... 117
            259. CHUYỆN ẨN SĨ tirīṭavaccha .............................. 121
            260. CHUYỆN SỨ GIẢ CỦA CÁI BỤNG.................... 125
      PHẨM KOSYA................................................................... 128
            261. CHUYỆN HOA SEN............................................. 128
            262. CHUYỆN BÀN TAY MỀM MẠI.......................... 131
            263. CHUYỆN TIỂU DỤC THAM .............................. 135
            264. CHUYỆN Panāda.................................................. 139
            265. CHUYỆN MŨI TÊN.............................................. 143
            266. CHUYỆN CON NGỰA QUÍ TỐC NHƯ PHONG. 145
            267. CHUYỆN CON CUA............................................ 149
            268. CHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN........................... 153
            269. CHUYỆN NÀNG Sujāta........................................ 156
            270. CHUYỆN CON CÚ .............................................. 160
            271. CHUYỆN KẺ LÀM BẨN GIẾNG NƯỚC............. 162
            272. CHUYỆN CON CỌP............................................. 164
            273. CHUYỆN CON RÙA............................................ 167
            274. CHUYỆN THAM ĂN ........................................... 169
            275. CHUYỆN THAM ĂN............................................ 172
            276. CHUYỆN CHÁNH PHÁP NƯỚC KURU............. 173
            277. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU.................................... 188
            278. CHUYỆN CON TRÂU.......................................... 190
            279. CHUYỆN CON HẠC............................................ 192
            280. CHUYỆN KẺ PHÁ HƯ GIỎ................................. 196
            281. CHUYỆN TRÁI XOÀI CHÍNH TRUNG............... 198
            282. CHUYỆN ĐIỀU TỐT NHẤT................................ 206
            283. CHUYỆN CON HEO RỪNG CỦA THỢ MỘC.... 209
            284. CHUYỆN VẬN MAY........................................... 215
            285. CHUYỆN HEO RỪNG TRONG HANG THỦY TINH          221
            286. CHUYỆN CON HEO LIÊN CĂN.......................... 226
            287. CHUYỆN CHÊ BAI LỢI NHUẬN........................ 228
            288. CHUYỆN XÂU CÁ............................................... 230
            289. CHUYỆN MONG ƯỚC KHÁC NHAU................ 233
            290. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ĐỨC..................... 237
            291. CHUYỆN CÁI BÁT THẦN .................................. 239
            292. CHUYỆN VUA QUẠ SUPATTA......................... 241
            293. CHUYỆN THÂN HƯ HOẠI.................................. 245

* Trang 12 *
device

294. CHUYỆN CON CHIM ĂN TRÁI ĐÀO............................ 247
            295. CHUYỆN LOÀI HẠ LIỆT..................................... 249
            296. CHUYỆN BIỂN CẢ.............................................. 251
            297. CHUYỆN DỤC TÌNH NHÃM NHÍ....................... 253
            298. CHUYỆN TRÁI SUNG......................................... 255
            299. CHUYỆN ẨN SĨ komāyaputta.............................. 258
            300. CHUYỆN CHÓ SÓI.............................................. 260
CHƯƠNG BỐN......................................................................... 263
      PHẨM BỐN BÀI KỆ........................................................... 263
            301. CHUYỆN TIỂU VƯƠNG kāliṅga........................ 263
            302. CHUYỆN ĐẠI KỴ SĨ............................................ 271
            303. CHUYỆN VỊ THÁNH VƯƠNG............................ 276
            304. CHUYỆN RẮN THẦN DADDARA..................... 278
            305. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ĐỨC..................... 280
            306. CHUYỆN HOÀNG HẬU Sujātā........................... 283
            307. CHUYỆN THẦN CÂY HỒNG ĐIỆP.................... 286
            308. CHUYỆN CHIM GÕ KIẾN................................... 289
            309. CHUYỆN NGƯỜI TIỆN DÂN.............................. 291
            310. CHUYỆN VỊ QUỐC SƯ SAYHA......................... 294
            311. CHUYỆN CÂY NIMBO........................................ 297
            312. CHUYỆN ẨN SĨ KASSAPA CHẬM TRỄ............ 300
            313. CHUYỆN ĐẠO LÝ KHAM NHẪN...................... 303
            314. CHUYỆN NGỤC NỒI SẮT .................................. 308
            315. CHUYỆN MIẾNG THỊT ...................................... 314
            316. CHUYỆN CON THỎ ............................................ 318
            317. CHUYỆN KHÓC NGƯỜI CHẾT.......................... 323
            318. CHUYỆN VÒNG HOA Kaṇavera........................ 326
            319. CHUYỆN CHIM ĐA ĐA....................................... 331
            320. CHUYỆN DỄ CHO .............................................. 334
            321. CHUYỆN KẺ ĐỐT LIỀU...................................... 339
            322. CHUYỆN TIẾNG ĐỘNG MẠNH......................... 343
            323. CHUYỆN VUA BRAHAMADATTA................... 348
            324. CHUYỆN THẦY TU MẶC ÁO DA...................... 352
            325. CHUYỆN CON TẮC KÈ....................................... 354
            326. CHUYỆN THIÊN HOA KAKKHĀRU.................. 357
            327. CHUYỆN HOÀNG HẬU Kākātī........................... 361
            328. CHUYỆN KHÔNG KHÓC NGƯỜI CHẾT........... 363

* Trang 13 *
device

329. CHUYỆN CON KHỈ ĐEN LỚN................................................. 367
                      330. CHUYỆN THỬ THÁC GIỚI ĐỨC........................ 370
                      331. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO Kokālika..................... 372
                     332. CHUYỆN CHIẾC GẬY THÚC XE....................... 374
                     333. CHUYỆN CON TẮC KÈ....................................... 376
                      334. CHUYỆN KHUYẾN DỤ QUỐC VƯƠNG............ 380
                      335. CHUYỆN CHÓ RỪNG......................................... 383
                      336. CHUYỆN VƯƠNG TỬ CHATTA VĨ ĐẠI............ 386
                      337. CHUYỆN CÁI SÀNG TỌA................................... 390
                     338. CHUYỆN VỎ TRẤU............................................. 393
                      339. CHUYỆN XỨ Bāveru............................................ 397
                      340. CHUYỆN TRƯỞNG GIẢ VISAYHA................... 400
                     341. CHUYỆN VUA KAṇḍải...................................... 403
                      342. CHUYỆN CON KHỈ.............................................. 404
                      343. CHUYỆN CON HẠC............................................ 406
                     344. CHUYỆN NGƯỜI ĂN TRỘM XOÀI.................... 408
                     345. CHUYỆN CON RÙA LƯỜI BIẾNG..................... 411
                     346. CHUYỆN ĐẠO SĨ KESAVA................................ 413
                     347. CHUYỆN CÁI CHÀY SẮT................................... 417
                     348. CHUYỆN CHÓN RỪNG HOANG........................ 419
                     349. CHUYỆN LỜI GIÈM PHA.................................... 421
                     350. CHUYỆN VẤN ĐÁP CỦA CHƯ THIÊN............. 423
CHƯƠNG NĂM                                                                                                  424
          PHẨM NĂM BÀI KỆ................................................................ 424
                     351. CHUYỆN VÒNG TAY BẰNG NGỌC.................. 424
                     352. CHUYỆN CHÀNG sujāta ..................................... 426
                     353. CHUYỆN CÀNH CÂY THANH TỊNH................. 429
                     354. CHUYỆN CON RẮN............................................ 433
                     355. CHUYỆN VƯƠNG TỬ ghaṭa.............................. 439
                     356. CHUYỆN NAM TỬ Kāraṇḍiya........................... 441
                     357. CHUYỆN CHIM CÚT........................................... 444
                     358. CHUYỆN TIỂU VƯƠNG HỘ PHÁP.................... 448
                     359. CHUYỆN CON NAI VÀNG.................................. 453
                     360. CHUYỆN HOÀNG HẬU Sussondī....................... 458
                     361. CHUYỆN SẮC ĐẸP.............................................. 462
                     362. CHUYỆN THỬ NGHIỆM ĐỨC HẠNH................ 466
                     363. CHUYỆN HỔ THẸN............................................. 469

* Trang 14 *
device

364. CHUYỆN CON ĐOM ĐÓM....................................................... 470
                     365. CHUYỆN NGƯỜI LUYỆN RẮN.......................... 471
                     366. CHUYỆN CON QUỶ GUMBIYA......................... 473
                     367. CHUYỆN VỊ Y SĨ GIÀ.......................................... 376
                     368. CHUYỆN DÂY TRÓI BUỘC................................ 478
                     369. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVINDA............ 480
                     370. CHUYỆN CÂY HỒNG PHƯỢNG VĨ................... 482
                     371. CHUYỆN HOÀNG TỬ KOSALA......................... 485
          CHƯƠNG SÁU......................................................................... 488
               PHẨM SÁU BÀI KỆ........................................................... 488
                     372. CHUYỆN CHÚ NAI CON..................................... 488
                     373. CHUYỆN CON CHUỘT....................................... 491
                     374. CHUYỆN CHÀNG TIỂU XẠ THỦ....................... 495
                     375. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU.................................... 500
                      376. CHUYỆN NGƯỜI LÁI ĐÒ................................... 503
                     377. CHUYỆN BÀ LA MÔN SETAKETU................... 508
                     378. CHUYỆN BÀ LA MÔN Darīmukha...................... 512
                     379. CHUYỆN NÚI NERU........................................... 517
                     380. CHUYỆN THIÊN NỮ āsaṅkā ............................. 519
                     381. CHUYỆN CHIM THỨU Migālopa........................ 524
                     382. CHUYỆN HAI THIÊN NỮ Sirī và Kāḷakaṇṇī... 526
                     383. CHUYỆN KÊ VƯƠNG......................................... 531
                     384. CHUYỆN PHÁP ẤN............................................. 534
                     385. CHUYỆN LỘC VƯƠNG HOAN HỶ.................... 537
                     386. CHUYỆN CON LỪA ............................................ 542
                     387. CHUYỆN CÂY KIM............................................. 548
                     388. CHUYỆN CON HEO MÕM DÀI.......................... 553
                     389. CHUYỆN CON CUA VÀNG................................ 558
                     390. CHUYỆN CHIM MAYHAKA............................... 563
                     391. CHUYỆN VỊ TÀ THUẬT SƯ............................... 568
                     392. CHUYỆN CỦ VÀ HOA SEN................................ 572
                     393. CHUYỆN MÓN TÀN THỰC................................ 575
               394. CHUYỆN CHIM CÚT................................................. 577
               395. CHUYỆN CON QUẠ.................................................. 579

* Trang 15 *
device

CHƯƠNG BẢY ................................................................................. 581
               PHẨM BẢY BÀI KỆ........................................................... 581
                     396. CHUYỆN ÁC HẠNH............................................ 581
                     397. CHUYỆN SƯ TỬ MANOJA................................. 584
                     398. CHUYỆN HIẾU TỬ SUTANA............................. 588
                     399. CHUYỆN CHIM THỨU ....................................... 594
                     400. CHUYỆN HOA CỎ KUSA................................... 596
                     401. CHUYỆN NGƯỜI NUỐT LƯỠI KIẾM................ 601
                     402. CHUYỆN TÚI DA ĐỰNG BÁNH........................ 605
                     403. CHUYỆN TRÍ GIẢ Aṭṭhisena............................ 613
                     404. CHUYỆN HẦU VƯƠNG...................................... 616
                     405. CHUYỆN PHẠM THIÊN BAKA.......................... 619
                     406. CHUYỆN QUỐC VƯƠNG Gandhāra................... 622
                     407. CHUYỆN ĐẠI HẦU VƯƠNG.............................. 628
                     408. CHUYỆN NGƯỜI THỢ GỐM.............................. 633
                     409. CHUYỆN VUA Daḷhadhamma........................... 640
                     410. CHUYỆN VOI CON SOMADATTA.................... 644
                     411. CHUYỆN VUA Susīma......................................... 647
                     412. CHUYỆN THẦN CÂY BÔNG VÃI...................... 651
                     413. CHUYỆN NGƯỜI CHĂN DÊ Dhūmakāri............ 654
                     414. CHUYỆN NGƯỜI TỈNH THỨC........................... 657
                     415. CHUYỆN PHẦN CHÁO CÚNG DƯỜNG............ 660
                     416. CHUYỆN CẬN THẦN PARANTAPA................. 667
          CHƯƠNG TÁM ....................................................................... 673
               PHẨM TÁM BÀI KỆ.......................................................... 673
                     417. CHUYỆN HIẾN MÁU Kaccāni............................. 673
                     418. CHUYỆN TÁM TIẾNG KÊU................................ 679
                     419. CHUYỆN KIỀU NỮ Sulasā.................................. 686
                     420. CHUYỆN NGƯỜI GIỮ NGỰ VIÊN Sumaṅgala.. 691
                     421. CHUYỆN NGƯỜI HỚT TÓC Gaṅgamāla............ 695
                     422. CHUYỆN QUỐC VƯƠNG CETI.......................... 704
                     423. CHUYỆN UY LỰC DỤC THAM.......................... 712
                     424. CHUYỆN NGỌN LỬA ĐỐT CHÁY..................... 719
                     425. CHUYỆN NHỮNG SỰ KIỆN KHÔNG THỂ XẢY RA        723
                     426. CHUYỆN CON BÁO............................................ 728

* Trang 16 *
device

CHƯƠNG CHÍN................................................................................. 731
               PHẨM CHÍN BÀI KỆ......................................................... 731
                     427. CHUYỆN CHIM THỨU........................................ 731
                     428. CHUYỆN GIÁO HỘI Ở Kosambī......................... 734
                     429. CHUYỆN ĐẠI ANH VŨ....................................... 739
                     430. CHUYỆN TIỂU ANH VŨ .................................... 743
                     431. CHUYỆN NAM TỬ Hārita................................... 746
                     432. CHUYỆN CẬU BÉ CÓ TÀI NHẬN DẤU CHÂN 751
                           433. CHUYỆN VỊ KHỔ HẠNH CA DIẾP NHIỀU LÔNG TÓC.... 765
                           434. CHUYỆN CHIM HỒNG NGA................................................... 771
                           435. CHUYỆN ƯỚC MƠ CHÓNG PHAI TÀN................................ 774
                           436. CHUYỆN CÁI HỘP.................................................................... 777
                           437. CHUYỆN CHÓ RỪNG Pūtimaṃsa............................................ 782
                           438. CHUYỆN CON GÀ GỒ.............................................................. 787

* Trang 17 *
device

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

A.                   : Aṅguttara Nikāya
Com.              : Commentary, Tập Sớ
D.                   : Dīgha Nikāya
DA.                 : Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā
Dh.A                : Dhammapada Aṭṭhakathā
Dh. hay Dhp.     : Dhammapada
DPPN.               : Dictionary of Pali Proper Names,
                        G.P. Malalasekera
Đại                   : Đại Tạng Kinh
It.                     : Itivuttaka
Jā.                    : Jātaka
G.S                   :  Gradual Sayings
K.S:                  : Kindred Sayings
MA.                   : Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā
Mhvs.                 : Mahāvaṃsa
M.                     :  Majjhima Nikāya
Miln.                  : Milindapañha
Pāc.                    : Pāccittiya
PED.                   : Pāli - English Dictionary,
                        T.W. Rhys Davids and W. Stede
Pṭs.                   : Paṭisambhidāmagga
Pv.                     : Petavatthu, ed. J. Minayeff, P.T.S, 1888
S.                     : Saṃyutta Nikāya
Sn.                    : Suttanipāta
Thag.                : Theragāthā
Thīg.                  : Therīgāthā
Ud.                   : Udāna
Vbh.                 : Vibhaṅga
Vin.                  :  Vinaya - piṭaka
Vism.                :  Visuddhimagga
Vv.                   : Vimānavatthu, ed. E.R. Gooneratne, P.T.S. 1886

* Trang 18 *
device

Kinh Tiểu Bộ 2015 - Tập IV