LOGO VNBET
PHẨM IV
TẬP BỐN KỆ
 
(XXXVII) Bhaddà Thuc Dòng H Kapllà. (Therì. 130)
 
Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình Bà-la-môn dòng họ Kosiya Sàgala.1 Ðược sống trong giàu sang, nàng được gả làm vợ một nhà quý tộc tên là Pippali ở làng Mahàtittha. Khi người chồng xuất gia, nàng giao lại tài sản cho các người bà con để nàng được xuất gia. Nàng sống năm năm tại Titthiyàràma, sau đó nàng được Mahàpajàpati cho thọ đại giới, nhờ triển khai thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán. Sau nàng trở thành một vị có biệt tài về các đời quá khứ nhờ hạnh nguyện trong đời quá khứ. Nàng được đức Phật xem là người biệt tài đệ nhất về đời sống quá khứ, khi bậc Ðạo Sư ở Jetavana (Kỳ Viên) ngồi phân loại các Tỷ-kheo-ni. Một ngày kia nàng nói lên những bài kệ, nói đến những kinh nghiệm quá khứ và tán thán hạnh của Trưởng lão Kassapa:
 
63. Con được thừa tự Phật,
Ca-diếp
2 khéo thiền định.
Biết được đời quá khứ,
Thấy cõi trời đọa xứ.

 
64. ẩn sĩ đoạt diệt sanh,
Thắng trí được thành tựu
Cùng với Ba minh này,
Là Phạm chí Ba minh.

 
65. Cũng vậy nàng Bhaddà
Người xứ Kapila,
_____________________________
1 Sàgala, đây là kinh đô của dân tộc Maddà.
2 Theo tập Apadàna, Mahà Kassapa tức là Pippali chồng nàng và cũng là chồng luôn trong ba đời nên nàng mới đề cập đến Kassapa trong bài kệ của nàng.


* Trang 553 *
device

Nàng là bậc Ba minh,
Ðã đoạn được sự chết,
Mang thân này cuối cùng,
Sau khi thắng ma quân.
 
66. Thấy nguy hại ở đời,
Hai chúng tôi xuất gia.
Chúng tôi được chế ngự,
Ðoạn tận các lậu hoặc,
Cảm xúc thành mát lạnh,
Ðược tịch tịnh giải thoát.

* Trang 554 *
device

Kinh Tiểu Bộ 2015 - Tập II