LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 
 
KINH TIỂU BỘ
Khuddaka Nikāya
 
 
 
Nguyên bản:
Pāli
 
 
Việt dịch:
Hòa thượng: THÍCH MINH CHÂU
Nguyên Tâm: TRẦN PHƯƠNG LAN
 
 
 
 
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL.2559 – DL.2015

* Trang 5 *
device


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực hiện

* Trang 6 *
device

                  HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH 
 ___________________________________________

1. Hòa Thượng THÍCH PHỔ TUỆ
2. Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH
3. Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
4. Hòa Thượng THÍCH TỪ CHƠN
5. Hòa Thượng THÍCH HIỂN PHÁP
6. Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

       HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH
 
_________________________________________
 
                Chủ tịch
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
 
Tổng thư ký
Thượng tọa THÍCH TRÍ SIÊU
 
Thành Viên
Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
Hòa thượng THÍCH MINH CẢNH
Hòa thượng THÍCH CHƠN THIỆN
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN
Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC SƠN
Hòa thượng THÍCH NGUYÊN GIÁC
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC CẨN

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

Mục Lục
CHUYỆN NGÃ QUỸ................................................................................................................................. 19
            PHẨM I. PHẨM CON RẮN...................................................................................................... 19
                        1.CHUYỆN THỨ NHẤT
                         THÍ DỤ PHƯỚC ĐIỀN (Khettūpamā)........................................................................... 19
            2.CHUYỆN THỨ HAI
            CON LỢN RỪNG(sūkara)............................................................................................... 23
            3. CHUYỆN THỨ BA
            NGẠ QUỸ CÓ MỒM HÔI THỐI (Pūtimukkha)............................................................ 25
            4. CHUYỆN THỨ TƯ
            HÌNH NHÂN BẰNG BỘT (Piṭṭhadhītalika)............................................................... 27
            5. CHUYỆN THỨ NĂM
            NGẠ QUỶ NGOÀI BỨC TƯỜNG (Tirokuḍḍapeta) ................................................... 29
            6.CHUYỆN THỨ SÁU
            NGẠ QUỸ ĂN THỊT NĂM ĐỨA BÉ(Pañcaputtakhādaka)........................................... 35
            7.CHUYỆN THỨ BẢY
            NGẠ QUỸ ĂN THỊT BẢY ĐỨA BÉ(Sattaputtakhādaka)............................................. 38
            8.CHUYỆN THỨ TÁM
            CON BÒ(Goṇa)............................................................................................................... 40
            9.CHUYỆN THỨ CHÍN
            ÔNG CHỦ THỢ DỆT (Mahāpesakāra) ........................................................................... 43
            10.CHUYỆN THỨ MƯỜI
            NỮ NHÂN SÓI ĐẦU (Khallātiya).................................................................................. 46
            11.CHUYỆN THỨ MƯỜI MỘT
            CON VOI (Nāga).............................................................................................................. 50
            12.CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI
            CON RẮN (Uraga)........................................................................................................... 53
PHẨM II.a    ............................................................................................................................... 57
PHẨM UBBARI........................................................................................................................... 57
            1.(13) CHUYỆN THỨ NHẤT.......................................................................................... 57
            NGƯỜI TÌM GIẢI THOÁT VÒNG LUÂN HỒI
            (Saṃsāramocaka)............................................................................................................... 57
            2.(14)CHUYỆN THỨ HAI
            MẸ CỦA TRƯỞNG LÃO sāriputta (Sāriputtatheramātu)............................................... 61
            3.(15)CHUYỆN THỨ BA
            NỮ NGẠ QUỸ mattā (Mattā).......................................................................................... 65

* Trang 11 *
device

4.(16)CHUYỆN THỨ TƯ
            NỮ NGẠ QUỸ Nandā (Nandāpeli)................................................................................. 71
            5.(17)CHUYỆN THỨ NĂM
            Maṭṭakuṇḍalī (Maṭṭakuṇḍalī).................................................................................. 74
            6.(18) CHUYỆN THỨ SÁU
            ĐẠI VƯƠNG Kaṇha (Kaṇha)........................................................................................ 74
            7.(19)CHUYỆN THỨ BẢY
            NGẠ QUỶ Dhanapāla (Dhanapālapeta)........................................................................... 79
            8.(20) CHUYỆN THỨ TÁM
            TIỂU CHỦ NGÂN KHÓ (Cūḷaseṭṭhi)........................................................................ 83
PHẨM II.b                 ............................................................................................................................... 86
            PHẨM UBBARI (Tiếp theo)........................................................................................................ 86
                        9.(21)CHUYỆN THỨ CHÍN
                        Aṅkura(Aṅkura)............................................................................................................... 86
                        10.(22)CHUYỆN THỨ MƯỚI
                        MẸ CỦA UTTARA (uttaramātu)..................................................................................... 99
                        11.(23)CHUYỆN THỨ MƯỜI MỘT
                        CUỘN CHỈ( Sutta)......................................................................................................... 102
                        12.(24)CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI
                        NỮ QUỶ Ở HỒ Kaṇṇamuṇḍa (Kaṇṇamuṇḍapetī)................................................. 105
                        13.(25) CHUYỆN THỨ MƯỜI BA
                        HOÀNG HẬU UBBARĪ  (UbbarĪ)............................................................................... 112
PHẨM III                   ............................................................................................................................. 117
            TIỂU PHẨM  ............................................................................................................................. 117
                        1.(26) CHUYỆN THỨ NHẤT
                        KHÔNG CHÌM TRONG NƯỚC (Abhijjamāna)........................................................... 117
                        2.(27) CHUYỆN THỨ HAI
                        NGẠ QUỶ NÚI sānuvāsī (Sānuvāsīpeta)....................................................................... 122
                        3.(28) CHUYỆN THỨ BA
                        NỮ QUỶ HỒ rathakāra (Rathakārapeti)......................................................................... 127
                        4.(29) CHUYỆN THỨ TƯ
                        RƠM TRÂU (Bhusa)...................................................................................................... 130
                        5.(30) CHUYỆN THỨ NĂM
                        CHÀNG TRAI (kumāra)................................................................................................. 132
                        6.(31) CHUYỆN THỨ SÁU
                        NGẠ QUỶ Seriṇī (seriṇī).............................................................................................. 135
                        7.(32) CHUYỆN THỨ BẢY
                        NGƯỜI SĂN NAI (migaludda)..................................................................................... 138
                        8.(33)CHUYỆN THỨ TÁM
                        NGƯỜI SĂN NAI THỨ HAI (Dutiyaludda)................................................................ 140
                        9.(34) CHUYỆN THỨ CHÍN
                        NHỮNG PHÁN QUYẾT GIAN DỐI (Kūṭavinicchayika)................................................ 142

* Trang 12 *
device

10.(35) CHUYỆN THỨ MƯỜI
                        KHINH KHI XÁ LỢI (Dhātuvivaṇṇa)........................................................................ 144
PHẨM IV .a               ............................................................................................................................. 146
            ĐẠI PHẨM    ............................................................................................................................. 146
                        1.(36) CHUYỆN THỨ NHẤT
                        VUA Ambasakkhara ( Ambasakkhara)........................................................................... 146
                        2.(37) CHUYỆN THỨ HAI
                        Serīsaka............................................................................................................................ 160
                        3.(38) CHUYỆN THỨ BA
                        QUỶ THẦN NANDAKA (Nandakapeta)..................................................................... 160
                        4.(39) CHUYỆN THỨ TƯ
                        NGẠ QUỸ Revatī........................................................................................................... 167
PHẨM IV .b               ............................................................................................................................. 168
            ĐẠI PHẨM (TIẾP THEO)......................................................................................................... 168
                        5.(40) CHUYỆN THỨ NĂM
                        CÂY MÍA (Ucchu)......................................................................................................... 168
                        6.(41) CHUYỆN THỨ SÁU
                        CÁC VƯƠNG TỬ (kumara)........................................................................................... 171
                        7.(42) CHUYỆN THỨ BẢY
                        VỊ VƯƠNG TỬ(Rājaputta)............................................................................................ 173
                        8.(43) CHUYỆN THỨ TÁM
                        NHỮNG NGẠ QUỸ ĂN PHÂN (Gūthakhādaka)........................................................ 176
                        9.(44) CHUYỆN THỨ CHÍN
                        CHUYỆN THỨ HAI VỀ CÁC NGẠ QUỸ ĂN PHÂN(gūthakhādaka)...................... 178
                        10.(45) CHUYỆN THỨ MƯỜI
                        BẢY NGẠ QUỸ(Gaṇapeta).......................................................................................... 178
                        11.(46) CHUYỆN THỨ MƯỜI MỘT
                        NGẠ QUỸ THÀNH Pāṭaliputta (Pāṭaliputtapeta)...................................................... 181
                        12.(47) CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI
                        CÁC TRÁI XOÀI (Amba)............................................................................................. 183
                        13.(48)  CHUYỆN THỨ MƯỜI BA
                        TRỤC XE VÀ CÂY GỖ (Akkharukkha)....................................................................... 185
                        14.(49) CHUYỆN THỨ MƯỜI BỐN
                        THU GÓP TÀI SẢN (bhogasaṃhara)............................................................................ 186
                        15.(50) CHUYỆN THỨ MƯỜI LĂM
                        CÁC NAM TỬ CỦA NHÀ TRIỆU PHÚ(Seṭṭhiputta).............................................. 187
                        16.(51) CHUYỆN THỨ MƯỜI SÁU
                        SÁU VẠN CÁI BÚA (Saṭṭhikūṭasahassa)................................................................ 189

* Trang 13 *
device

TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ.................................................................................................................... 193
            CHƯƠNG I. MỘT KỆ................................................................................................................ 193
                        PHẨM MỘT.................................................................................................................... 193
                        PHẨM HAI..................................................................................................................... 201
                        PHẨM BA....................................................................................................................... 207
                        PHẨM BỐN.................................................................................................................... 213
                        PHẨM NĂM................................................................................................................... 219
                        PHẨM SÁU.................................................................................................................... 226
                        PHẨM BẢY.................................................................................................................... 232
                        PHẨM TÁM.................................................................................................................... 239
                        PHẨM CHÍN.................................................................................................................. 244
                        PHẨM MƯỜI................................................................................................................. 249
                        PHẨM MƯỜI MỘT........................................................................................................ 255
                        PHẨM MƯỜI HAI......................................................................................................... 260
            CHƯƠNG II. HAI KỆ............................................................................................................... 266
                        PHẨM MỘT.................................................................................................................... 266
                        PHẨM HAI..................................................................................................................... 274
                        PHẨM BA....................................................................................................................... 282
                        PHẨM BỐN.................................................................................................................... 289
                        PHẨM NĂM................................................................................................................... 297
            CHƯƠNG III. BA KỆ................................................................................................................ 305
            CHƯƠNG IV. PHẨM BỐN KỆ................................................................................................ 319
            CHƯƠNG V. PHẨM NĂM KỆ................................................................................................. 331
            CHƯƠNG VI. PHẨM SÁU KỆ................................................................................................ 346
            CHƯƠNG VII. PHẨM BẢY KỆ.............................................................................................. 365
            CHƯƠNG VIII.PHẨM TÁM KỆ.............................................................................................. 374
            CHƯƠNG IX. PHẨM CHÍN KỆ.............................................................................................. 379
            CHƯƠNG X. PHẨM MƯỜI KỆ............................................................................................... 382
            CHƯƠNG XI. PHẨM MƯỜI MỘT KỆ.................................................................................... 396
            CHƯƠNG XII. PHẨM MƯỜI HAI KỆ.................................................................................... 399
            CHƯƠNG XIII. PHẨM MƯỜI BA KỆ.................................................................................... 404
            CHƯƠNG XIV. PHẨM MƯƠI BỐN KỆ................................................................................. 407
            CHƯƠNG XV. PHẨM MƯỜI SÁU KỆ................................................................................... 412
            CHƯƠNG XVI. PHẨM HAI MƯƠI KỆ.................................................................................. 418
            CHƯƠNG XVII. PHẨM BA MƯƠI KỆ.................................................................................. 460
            CHƯƠNG XVIII. PHẨM BỐN MƯƠI KỆ.............................................................................. 478
            CHƯƠNG XIX. PHẨM NĂM MƯƠI KỆ................................................................................ 486
            CHƯƠNG XX. PHẨM SÁU MƯƠI KỆ................................................................................... 500
            CHƯƠNG XXI. PHẨM BẢY MƯƠI MỘT KỆ (Đại Tập)....................................................... 511

* Trang 14 *
device

TRƯỞNG LÃO NI KỆ........................................................................................................................... 529
            PHÂM I. TẬP MỘT KỆ ............................................................................................................ 529
            PHẨM II. TẬP HAI KỆ............................................................................................................. 538
            PHẨM III. TẬP BA KỆ............................................................................................................. 545
            PHẨM IV. TẬP BỐN KỆ.......................................................................................................... 553
            PHẨM V. TẬP NĂM KỆ........................................................................................................... 555
            PHẨM VI. TẬP SÁU KỆ........................................................................................................... 573
            PHẨM VII. TẬP BẢY KỆ......................................................................................................... 584
            PHẨM VIII. TẬP TÁM KỆ....................................................................................................... 589
            PHẨM IX. TẬP CHÍN KỆ......................................................................................................... 591
            PHẨM X. TẬP MƯỜI KỆ......................................................................................................... 593
            PHẨM XI. TẬP MƯỜI HAI KỆ............................................................................................... 597
            PHẨM XII. TẬP MƯỜI SÁU KỆ............................................................................................. 600
            PHẨM XIII. TẬP HAI MƯƠI KỆ............................................................................................ 603
            PHẨM XIV. TẬP BA MƯƠI KỆ.............................................................................................. 627
            PHẨM XV. TẬP BỐN MƯƠI KỆ............................................................................................. 634
            PHẨM XVI. ĐẠI PHẨM........................................................................................................... 643

* Trang 15 *
device

               NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

A.                   : Aṅguttara Nikāya
Com.              : Commentary, Tập Sớ
D.                   : Dīgha Nikāya
DA.                 : Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā
Dh.A                : Dhammapada Aṭṭhakathā
Dh. hay Dhp.     : Dhammapada
DPPN.               : Dictionary of Pali Proper Names,
                        G.P. Malalasekera
Đại                   : Đại Tạng Kinh
It.                     : Itivuttaka
Jā.                    : Jātaka
G.S                   :  Gradual Sayings
K.S:                  : Kindred Sayings
MA.                   : Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā
Mhvs.                 : Mahāvaṃsa
M.                     :  Majjhima Nikāya
Miln.                  : Milindapañha
Pāc.                    : Pāccittiya
PED.                   : Pāli - English Dictionary,
                        T.W. Rhys Davids and W. Stede
Pṭs.                   : Paṭisambhidāmagga
Pv.                     : Petavatthu, ed. J. Minayeff, P.T.S, 1888
S.                     : Saṃyutta Nikāya
Sn.                    : Suttanipāta
Thag.                : Theragāthā
Thīg.                  : Therīgāthā
Ud.                   : Udāna
Vbh.                 : Vibhaṅga
Vin.                  :  Vinaya - piṭaka
Vism.                :  Visuddhimagga
Vv.                   : Vimānavatthu, ed. E.R. Gooneratne, P.T.S. 1886

* Trang 16 *
device

Kinh Tiểu Bộ 2015 - Tập II