LOGO VNBET
NGHI THỨC KHAI KINH
 
 Hương tán
Lò hương vừa đốt,
 Cõi pháp nức xông,
 Chư Phật hội lớn thảy đều nghe,
 Tùy chỗ kết mây lành,
 Lòng thành mới thấu,
 Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát!
                                                                             (Ba lần)
 Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn:
Án, tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, tát bà ha.
                                                                               (Ba lần)
 Tịnh tam nghiệp chân ngôn:
Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám.
                                                                                (Ba lần)
 Án thổ địa chân ngôn:
Nam mô tam mãn đa, một đà nẩm. Án độ rô, độ rô, địa vĩ, ta bà ha.
                                                                                   (Ba lần)

* Trang 7 *
device

 Phổ cúng dường chân ngôn:
Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhựt ra hộc.
                                                                       (Ba lần)
Khai kinh kệ
Pháp mầu sâu thẳm chẳng chi hơn,
 Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được,
 Nay con thấy, nghe, được thọ trì,
 Nguyện giải Như Lai nghĩa chân thật.  
Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
                                                                      (Ba lần)

* Trang 8 *
device

 
Kinh Duy-Ma-Cật