LOGO VNBET
MỤC LỤC
Lời nói đầu: ............................................................................................................. 5
Nghi thức khai kinh ............................................................................................... 7
QUYỂN THƯỢNG
Cõi Phật.................................................................................................................... 9
Phương tiện.............................................................................................................. 35
Đệ tử.......................................................................................................................... 45
Bồ Tát....................................................................................................................... 69
QUYỂN TRUNG
Văn-thù thăm bệnh................................................................................................. 87
Không thể nghĩ bàn................................................................................................. 103
Quán chúng sinh..................................................................................................... 115
Đạo Phật................................................................................................................... 131
Vào pháp môn Chẳng phân hai............................................................................. 147
QUYỂN HẠ
Phật Hương Tích...................................................................................................... 159
Hạnh Bồ Tát............................................................................................................. 173
Thấy Phật A-súc...................................................................................................... 189
Cúng dường pháp.................................................................................................... 198
Chúc lụy................................................................................................................... 208

* Trang 213 *
device

 
Kinh Duy-Ma-Cật