LOGO VNBET

NỘI DUNG
 
Nghi thức khai kinh................................................................................... 5
PHẦN DỊCH ÂM..................................................................................... 13
PHẦN DỊCH NGHĨA............................................................................... 49

* Trang 91 *
device

 
Kinh Dược Sư - Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức