LOGO VNBET

NỘI DUNG
 
Nghi thức khai kinh.................................................. 5
PHẦN DỊCH ÂM
Đức hạnh phẩm - Đệ nhất....................................... 12
Thuyết pháp phẩm - Đệ nhị.................................... 23
Thập công đức phẩm - Đệ tam................................ 36
PHẦN DỊCH NGHĨA
Phẩm thứ nhất: Đức hạnh........................................ 60
Phẩm thứ nhì: Thuyết pháp...................................... 76
Phẩm thứ ba: Mười công đức.................................. 95

 

* Trang 119 *
device

 
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa