LOGO VNBET

Viết gì cũng không trúng, là trúng
Nói gì cũng không trúng, là trúng
Nghĩ gì cũng không trúng, là trúng
                                        N.H.T.S

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

Pháp Sư THÍCH TỪ THÔNG
Hiệu: Như Huyễn Thiền SưKIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH

TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNGGIÁO ÁN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC
Trường Phật Học Tp. Hồ Chí Minh

PL.2552 - DL.2009
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh