LOGO VNBET
 
NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device


 
NGHI THỨC
SÁM HỐI
HỒNG DANH

Biên soạn: Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
Hà Nội - PL.2552 - 2008

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

NGUYỆN HƯƠNG
 
Đốt nén tâm hương trước Phật đài,
Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.
Cầu xin nhân loại lên bờ giác,
Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.
 
Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,
Lòng thành gởi tận chốn bao la.
Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,
Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.
 
Đốt nén tâm hương ở Ta bà,
Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca.
Cầu xin Bồ tát Tùng Địa Xuất,
Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.
NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT
MA HA TÁT
(3 lần)

* Trang 5 *
device

 
Hồng Danh Sám Hối