LOGO VNBET
Mục Lục

Nguyện hương                                                                      5
Tán Phật . Lễ Phật                                                               6
Hồi Hướng. Tam Quy                                                         31
Pháp Thủ Hộ Thần Chú                                                    32

* Trang 36 *
device

 
Hồng Danh Sám Hối