LOGO VNBET
lấy quả, những nhân quả đó không phải từ trên trời sa xuống và cũng không phải do người khác đưa đến, mà chính do những vọng tưởng giả dối chấp có cái ta thật, có sự vật thật, nên mới hóa thành có thật. Tất cả đều do tự tâm huân tập tự tâm, bằng những tư tưởng xấu, làm cho tự tâm hiện ra những quả báo xấu; nếu ngộ được bản lai tâm tính, thì tất cả sự vật đều như huyễn như hóa, vốn không có ai làm và làm cái gì, vốn không có ai chịu và chịu cái gì.
Lại trong lúc lấy thân súc sinh trả các nợ cũ, nếu trả quá phần mắc nợ, thì trở lại làm người, đòi lại những cái đã trả dư; như thế trong đường luân hồi, chúng sinh vay trả, trả vay lẫn nhau, nhất là khi mắc nợ thân mạng, trong vô lượng vô số kiếp, trừ khi gặp Phật, nghe pháp tu trì, thì không lúc nào dừng nghỉ.
Chúng sinh gây các ác nghiệp, khi chịu hết quả báo huân tập và đối đãi rồi, trở lại làm người, thì tùy những tập quán trước kia mà thành những người có tư cách khác nhau; có những người thông minh, có những người ngu dại. Thế mới biết được sinh làm người, không phải là dễ; nếu không học hiểu chính pháp, biết nhân, biết quả, bỏ dữ, làm lành, lỡ ra phải sa vào đường dữ thì rất khó trở lại làm người được.
*
Tu nhân riêng biệt, thành quả hư vọng.
Nêu chung
 A-nan, phục hữu tùng nhân … chủng tiên.

* Trang 563 *
device

- Giải thích : Từ loài người, nếu không tu theo chính pháp, để tự giải thoát ra khỏi sự sống chết, lại riêng tu theo vọng niệm, mong muốn thân thể sống mãi không chết, thì có thể thành mười thứ tiên, ở những nơi vắng vẻ không người. Mười thứ tiên này, có thể sống lâu đến ngàn vạn tuổi, nhưng cuối cùng phải chết, vì không thể tránh được qui luật, hễ có sống, thì có chết. Nhưng ở đây, ta cũng thấy sức mạnh của tư tưởng, khi biết chuyên chú vào mục đích nhất định; sức mạnh đó đã thay đổi lối sống bình thường của con người, kéo dài sự sống đến một thời gian rất lâu.
Riêng thành mười thứ tiên.
A-nan, phục hữu chúng sanh … danh tuyệt hành tiên.
- Giải thích : Đạo tiên thật khó, phải chuyên tâm trì chú tu hành lâu ngày, không hề dừng nghỉ, thì mới thành được.
Có người chuyên dùng những đồ bổ, thì thành Địa tiên.
Có người chuyên dùng những cỏ cây, thì thành Phi hành tiên.
Có người chuyên luyện đồ kim thạch, làm thuốc trường sinh, thì thành Du hành tiên.
Có người chuyên tập những động tác đặc biệt, thì thành Không hành tiên.
Có người chuyên luyện nước bọt, thì thành Thiên hành tiên.
Có người chuyên hấp thụ tinh hoa trời đất, thì thành Thông hành tiên.

 

* Trang 564 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm