LOGO VNBET
hip, thì nó không hòa vi cái sáng, không hòa vi cái ti, không hòa vi cái thông sut hay không hòa vi cái ngăn bt. Nếu như nói không hòa vi cái sáng thì cái thy và cái sáng phi có b cõi; vy Ông hãy suy xét cho k ch nào là cái sáng, ch nào là cái thy, nơi hai cái đó ly gì làm gii hn ? Này A-nan, như bên cái sáng chc không có cái thy, và hai cái y không xáp nhau, thì t Ông đã chng biết cái sáng ch nào, làm sao còn lp được gii hạn. Đối với cái tối, cái thông suốt và các cái ngăn bịt, lý nghĩa cũng như vậy.
Lại cái thấy, nếu là không hòa hiệp, thì nó là không hiệp với cái sáng, không hiệp với cái tối, không hiệp với cái thông suốt, hay không hiệp với cái ngăn bịt ? Như nói không hiệp với cái sáng, thì cái thấy đối với cái sáng, tánh trái nghịch nhau, như cái nghe và cái sáng, hẳn không chạm nhau được; đã vậy thì cái thấy còn không thể biết được cái sáng ở chỗ nào, làm sao lại phát minh được những lẽ hiệp và không hiệp. Đối với cái tối, cái thông suốt và các cái ngăn bịt, lý nghĩa cũng như vậy.
*
Tóm thu 4 khoa, 7 đại về Như Lai tạng để phát khởi chỗ chân ngộ
Này A-nan, Ông còn chưa biết hết thảy các tướng huyễn hóa nơi tiền trần, chính nơi tâm mà phát sanh (1) , rồi
__________________________

1 Đương xứ mà phát sanh : Nghĩa là chính nơi chỗ vọng niệm phân biệt, liền nơi chỗ vọng niệm phân biệt mà phát sanh ra.

 

* Trang 284 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm