LOGO VNBET
(Quyển VII) (1)

Phật khai thị về Mật giáo thầm giúp cho những vị tu hành
A-nan, nhữ vân nhiếp tâm … linh kỳ khai ngộ.
- Giải thích : Phật giáo có Hiển giáo và Mật giáo; Hiển giáo chỉ dạy đạo lý rành mạch, để cho các hàng đệ tử tự mình làm rõ được phương pháp huân tập tự tâm, diệt trừ các sự mê lầm và được giác ngộ. Song, đối với những người không thể học hiểu được Hiển giáo, mà lại không có lòng tin chắc chắn đối với đạo Phật, thì có thể tu học Mật giáo. Mật giáo dạy những câu thần chú, mỗi câu đều có những hiệu quả nhất định; nếu người tu hành muốn được hiệu quả gì và tụng trì câu chú thích hợp, thì cũng có thể được hiệu quả mong muốn. Như muốn quy y, thì tụng trì chú Tam quy, muốn khẩu nghiệp được thanh tịnh, thì tụng trì chú Tịnh khẩu nghiệp v.v… Những câu chú này, thường để nguyên văn tiếng Phạn, không dịch, nhưng không phải hoàn toàn không có nghĩa. Các Thầy thuộc về Mật tông, khi truyền chú, thường có giải thích ý nghĩa, để cho người tụng trì có thể miệng đọc chú, tay bắt ấn, ý quán tưởng; đó là Tam mật gia trì. Chỉ vì những câu chú, lời thì vắn, nghĩa thì rộng, nên không thể phiên dịch được mà thôi. Câu chú Thủ Lăng Nghiêm, gọi tên là Maha-tát-đát-đa-bát-đát-ra, có thể dịch là Đại bạch tán cái. Đại là lớn, chỉ cho cái thể rộng lớn, cái tướng rộng lớn,
___________________
(1) Từ quyển 7 đến quyển 10 là trích Đại ý Kinh Lăng Nghiêm, của cụ Tâm Minh –xb.1973

 

* Trang 526 *
device

cái dụng rộng lớn của bản lai tự tính. Bạch là trắng, nghĩa là trong sạch, không bị hai chướng nhiễm ô. Tán cái là tàn lọng, có ý nghĩa là tự che chở cho mình và che chở cho tất cả chúng sinh, khỏi các sự khổ não. “Đại” tiêu biểu cho bản tính chân như, “Bạch” tiêu biểu cho trí tuệ, cho giải thoát, cho Nhất thiết trí, “Tán cái” tiêu biểu cho Từ bi, cho nhất thiết chủng trí v.v… Như thế, khi tụng chú Ma-ha-tát-đát-đa-bát-đát-ra, thì trong ý phải quán Nhất chân như tâm, Tự tính thanh tịnh tâm và diệu dụng từ bi phổ độ chúng sinh. Quán được như thế, thì tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu tan và quyết định không thể còn có ma sự được. Những câu chú lại còn là mật lệnh của chư Phật, kêu gọi các vị Kim Cương Tạng Vương Bồ-tát và các vị Hộ Pháp thiện thần giúp đỡ và gìn giữ những người tu học.
Chú Lăng Nghiêm biểu hiện toàn thể toàn dụng của tự tâm, nên gọi là tâm chú. Tâm chú này có hiệu quả rất lớn, khi người trì tụng phát tâm cân xứng với thần chú, nghĩa là cân xứng với bản lai tự tính.
Muốn phát tâm được như thế, trước hết phải cần giữ giới luật cho thanh tịnh. Vì vậy mà Phật đã dạy bốn điều quyết định trước kia là, thân tâm quyết định không phạm những giới căn bản là sát, đạo, dâm, vọng. Phật dạy cái tâm không dâm, cái tâm không sát v.v… lại dạy phải lấy trực tâm làm đạo tràng, là vì, nếu pháp môn một đường, tâm niệm một ngã, thì không thể có kết quả được.
Vậy, tu theo Mật giáo, không phải chỉ đọc thuộc câu chú là đủ, mà còn phải phát lòng tin chắc chắn, tin ở công

 

* Trang 527 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm