LOGO VNBET
Bấy giờ (1), đức Thế Tôn ở nơi tòa sư tử, từ năm vóc của đức Thế Tôn đồng phóng ra hào quang báu, rọi xa trên đỉnh thập phương Như Lai, số như vi trần và trên đỉnh các vị Pháp vương tử, các vị Bồ-tát. Các đức Như Lai kia, năm vóc cũng đồng phóng ra hào quang báu, từ các thế giới, số như vi trần, đến rọi trên đỉnh Phật và trên đỉnh các vị Đại Bồ-tát và A-la-hán trong Hội; rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm; hào quang giao xen cùng nhau như lưới tơ báu. Cả Đại chúng được cái chưa từng có; tất cả đều được Kim cương tam-muội. Liền khi ấy, trời mưa hoa sen bách bảo màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng xen lộn lẫn nhau, thập phương hư không hóa thành sắc thất bảo. Đất liền, núi sông của cõi Ta-bà này cùng một lúc không hiện ra, chỉ thấy vi trần quốc độ thập phương hợp thành một cõi, tiếng hát ca ngợi tự nhiên nổi lên.
Phóng hào quang, hiện điềm lành
 
Trong đoạn này, đức Phật Thích Ca và thập phương Như Lai đồng phóng hào quang giao xen như lưới tơ báu, rừng cây, ao hồ đều diễn pháp âm, trời mưa hoa sen bách bảo đủ các màu sắc, thập phương hư không thành sắc thất bảo; thập phương thế giới hợp thành một thế giới, nổi lên tiếng ca ngợi công đức của Phật. Đó là điềm lành, chứng tỏ tam thế chư Phật đều đồng một pháp giới tính, thập phương thế giới đều đồng một pháp giới tính, chỉ do vọng tưởng hóa thành cách biệt, có lớn, có nhỏ, có một, có nhiều, có mê, có ngộ, nhưng sự thật vẫn luôn luôn viên
_________________
(1) Từ trang 482 đến trang 607 trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Cụ Tâm Minh, xb.1973.


 

* Trang 482 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm