LOGO VNBET
Phần Lưu Thông
Lưu thông của kinh nầy

 
Được phúc hơn cả.
 A-nan, nhược phục hữu nhơn … cánh hữu biên tế.
- Giải thích : Muốn so sánh được phúc nhiều ít, trong lúc bố thí, thì thường thường so sánh của nhiều ít, người được bố thí là ai và cái tâm bố thí như thế nào. Ở đây, Phật ví dụ có người bố thí trân bảo cùng khắp hư không, như thế là của rất nhiều, không thể kể xiết, lại cúng dường vi trần chư Phật là phước điền vô thượng và tâm thì luôn nghĩ việc cúng dường thừa sự, không hề xao lãng, rất là quý hóa. Bố thí như thế, thì phước quả thật là vô lượng.
Tiêu tội hơn cả
 Phật cáo A-nan, chư Phật Như Lai … sở bất năng lập.
- Giải thích : Nhưng, nếu có người làm đủ các tội nặng, sắp phải đọa vào địa ngục A Tỳ và địa ngục Vô Gián, lại biết, chỉ trong một niệm, đem pháp môn Thủ Lăng Nghiêm truyền dạy cho người chưa học, trong đời mạt pháp, thì chẳng những người đó, liền hết sạch các tội, mà còn được sinh về cõi Phật, được phước nhiều hơn người bố thí trước kia, không biết bao nhiêu lần mà kể.

 

* Trang 606 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm