LOGO VNBET
chỉ bày, tức là có năng chỉ, sở chỉ, mà đã có năng chỉ, sở chỉ, thì quyết định không phải là tánh diệu minh vậy.
*
 
Nghi Tâm Tính Tự Nhiên Như Thần Ngã
Ngài A-nan bạch Phật rằng : “Thưa Thế Tôn, thật như lời Pháp vương dạy : Tâm tánh duyên khắp mười phương thế giới, yên lặng, thường trú (1 ), tánh chẳng sanh diệt; điều ấy so với thuyết của vị Phạm Chí xưa tên là Tatỳ-ca-la đã nói về minh đế (2)hay các thuyết ngoại đạo, như bọn Đầu-khôi nói : “Có chân ngã khắp mười phương” có sai khác nhau không ?”
Đức Thế Tôn nơi núi Lăng-già cũng đã từng vì nhóm ông Đại Huệ Bồ-tát giảng dạy cái nghĩa như vầy : “Bọn ngoại đạo kia thường nói tự nhiên (3) , còn Ta nói nhơn duyên (4), không phải cảnh giới của bọn kia.”
“Song con nay quán cái tâm tánh ấy nó tự nhiên chẳng sanh, chẳng diệt, cách xa hết thảy các lối điên đảo, luống dối, in tuồng không phải nhơn duyên, và cũng không phải cái tự nhiên của ngoại đạo kia, xin Phật khai thị thế nào,
_____________________
1 Lặng vậy thường trú : Là thường vẫn rỗng suốt như vậy, không thay, không đổi.
2 Minh đế : là cái nguyên thỉ lờ mờ, như cái hỗn độn trong đạo nho. Phạm-chí Ta-tý
(3) Tự nhiên : Nghĩa là tự nó là vậy.
(4) Nhơn duyên : Nhơn là nguyên nhơn, như bởi có A mới sanh ra có B, thì A là nhơn, B là quả; A là nhơn của B , và B nhơn nơi A mà xuất hiện vậy. Duyên là phan duyên, như B vin theo A, nương theo A mà hóa sanh, thì gọi là B duyên với A, hoặc nhờ duyên của A mà hóa sanh vậy. 

* Trang 264 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm