LOGO VNBET
để cho chúng con khỏi mắc các tà kiến, đặng tâm tánh trong sạch nhiệm mầu sáng suốt.”
Phật bảo ông A-nan : “Ta nay phương tiện chỉ bày, chơn thật, mà bảo như vậy Ông còn chưa ngộ, lầm là tự nhiên. Này A-nan, như Ông chỉ cái đó là tự nhiên, thì tự Ông phải phân tỉa, chỉ rõ cái thể tự nhiên của nó.
Ông hãy xét nơi cái tính thấy kia, lấy gì làm tự thể. Cái thấy đó gọi là lấy cái sáng làm tự thể, lấy cái tối làm tự thể, lấy cái hư không làm tự thể, hay lấy cái ngăn bịt làm tự thể. Này A-nan, như nó lấy cái sáng làm tự thể, thì lẽ không thể thấy tối; như nó lấy cái hư không làm tự thể của nó, thì lẽ nó không thấy những vật ngăn bịt. Như vậy cho đến như lấy cái tướng tối làm tự thể, thì đến khi sáng, tánh thấy lẽ phải diệt mất, làm sao lại còn thấy sáng ?”
Nghi là nhân duyên
Ngài A-nan bạch Phật rằng : “Chắc cái tính thấy ấy, chẳng phải tự nhiên, con nay đã phát minh cái đó, là do nhơn duyên mà sanh, nhưng tâm con còn chưa rõ, xin hỏi đức Như Lai, cái nghĩa lý thế nào cho hiệp được với tánh nhơn duyên ?”
Chỉ ra tính thấy không phải là nhân duyên và kết luận
Phật dạy : “Ông nói nhơn duyên, Ta lại hỏi Ông : Ông nay vì nhơn duyên mà có thấy, tánh thấy hiện trước đó, vậy cái thấy đó lại là nhơn nơi sáng mà có thấy, nhơn nơi tối mà có thấy, nhơn nơi trống không mà có thấy, nhơn nơi ngăn bịt mà có thấy ? Này A-nan, nếu như nhơn cái sáng

* Trang 265 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm