LOGO VNBET
Pháp hội, cả Đại chúng, Thiên long Bát bộ, hàng Nhị thừa hữu học và tất cả các Bồ-tát mới phát tâm, số lượng bằng mười số cát sông Hằng, đều được bản tâm xa trần tướng, rời cấu nhiễm, được pháp nhãn thanh tịnh. Bà Tính Tỷ-kheo-ni nghe nói bài kệ xong, thành quả A-lahán; vô lượng chúng sinh đều phát tâm Vô đẳng đẳng Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
*
Nghe pháp được chứng
Ngài A-nan và cả Đại chúng nghe nói về các đường lối tu hành, lại nghe ngài Văn Thù phân tích rành mạch, thì chỗ giác ngộ càng thêm viên mãn, biết rõ con đường tu hành đi đến viên thành Phật quả; những chúng dự thính đều nhận được bản lai tâm tính và đầy đủ con mắt trạch pháp, bà Tính Tỷ-kheo-ni chứng quả A-la-hán; vô lượng chúng sinh đều phát Bồ-đề tâm. Nói tóm lại, tất cả những người có ít nhiều văn tuệ đều được rất nhiều lợi ích trên đường tu chứng đạo Bồ-đề.
Ngài A-nan sửa áo chỉnh tề, ở trong Đại chúng, chắp tay đảnh lễ; tâm tính tròn sáng, vừa mừng vừa tủi; vì muốn lợi ích cho các chúng sinh vị lai, cúi đầu bạch Phật: “Thưa đức Thế Tôn đại bi, con nay đã ngộ được pháp môn thành Phật, tu hành trong đó, được không nghi hoặc. Con thường nghe đức Như Lai dạy như thế này : Tự mình chưa được độ, trước đã độ người, đó là chỗ phát tâm của các vị Bồ-tát; tự mình giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ kẻ khác, đó là sự ứng thế của các đức Như Lai. Con tuy chưa được độ, song

* Trang 515 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm