LOGO VNBET
đức Tam bảo, tin ở bản lai tự tính, tin ở khả năng diệt trừ phiền não mê lầm chứng quả Bồ-đề; người tin được như thế, thì dầu không thấu hiểu sâu sắc đạo lý nhiệm mầu của Phật, cũng có thể thành Phật được.
*
Khai thị những pháp tắc lập đạo trường tu trì

 
 A-nan bạch Phật ngôn … thanh tịnh quỷ tắc. Ngài A-nan xin hỏi về quy tắc đạo tràng
- Giải thích : Ngài A-nan nhờ Phật dạy bảo, tâm đã khai ngộ, tự mình đã biết con đường tu chứng Phật đạo, dầu không vào đạo tràng và không trì chú, cũng chắc chắn sẽ thành Phật, không có nghi hoặc, nhưng vì lòng thương xót những người tu hành trong đời mạt pháp, chưa biết phương pháp huân tập đúng đắn, nên thỉnh cầu Phật dạy cho những quy tắc lập ra đạo tràng và kết giới tu trì.
Khai thị nghi thức đạo tràng
Phật cáo A-nan : Nhược mạt thế nhân … trùng trùng tượng kiến.
- Giải thích : Phật dạy nghi thức thành lập đạo trường rất là rõ ràng; nghi thức ấy tuy là sự, nhưng vẫn tượng trưng cho lý, như hoa sen, tượng trưng cho nhân quả đồng thời, gương tròn, tượng trưng cho Đại viên kỉnh trí, bóng trong gương lồng nhau nhiều lớp, tượng trưng cho Pháp giới duyên khởi trùng trùng vô tận v.v…

 

* Trang 528 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm