LOGO VNBET
mê là mê cái ngộ của Phật và Phật ngộ là ngộ cái mê của chúng sinh, chớ không tìm cái ngộ ở đâu khác.
*

Chỉ ra không có cái gì ra ngoài cái thấy
Phật bảo A-nan : Như lời Ông nói, không có cái thấy lìa ngoài tất cả vật mà riêng có tự tánh, thời ngay trong các vật Ông chỉ ra đó, không có cái nào là không thấy được. Nay Ta bảo với Ông rằng, Ông cùng với Như Lai ngồi trong vườn Kỳ-đà xem rừng vườn cho đến mặt trời, mặt trăng, các hiện tượng khác nhau, chắc chắn không có cái thấy nào để Ông chỉ ra được. Ông hãy phát minh chính ở trong các vật đó cái nào ở ngoài cái thấy ?
A-nan thưa : Con thật xem khắp rừng Kỳ-đà này không biết trong đó cái gì ở ngoài cái thấy. Vì sao ? Vì nếu cây ở ngoài cái thấy thì sao thấy cây; còn nếu thấy
cây tức là cái thấy thì cây đâu còn là cây, làm sao gọi là cây ? Cho đến nếu hư không là phi cái thấy thì sao lại thấy hư không ? Mà nếu như hư không tức là cái thấy thì làm sao lại gọi là hư không ? Con lại suy xét phát minh chín chắn thật trong cái hình tượng kia, không có cái gì ra ngoài cái thấy cả.
Phật dạy : Đúng vậy ! Đúng vậy. (*)
Một số từ nên biết : Sư tử tòa (Simhasana) : Pháp tọa của Phật; Phật ngồi chỗ nào thuyết pháp, thì chỗ ấy là Sư
________________________
(*) Từ trang 258 đến trang 420 trích bài giảng của cụ Tâm Minh xuất bản năm 1949 để đọc thêm, vì Hòa thượng ngã bệnh và nghỉ giảng vào sáng thứ hai, 6.12.1999. Sau đó ngài thị tịch năm 2001 tại Huế .( Ban sưu tập).

 

* Trang 258 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm