LOGO VNBET
thanh tịnh Niết-bàn, cho đến tột bậc nhân quả đồng thời và thành Phật đạo.
Nói tóm lại, người tu hành vào Càn tuệ địa, rồi lần lượt đi lên các bậc Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Noãn địa, Đỉnh địa, Nhẫn địa, Thế đệ nhất địa, Thập địa, Đẳng giác, cho đến Diệu giác, cộng lại 12 bậc, hoặc đơn, hoặc kép, đều do nương theo chính pháp tu phép chỉ quán, từ chính kiến mà vào thật chứng; nghĩa là, khi Căn bản trí bắt đầu nẩy nở ở Càn tuệ địa thì phát huy mãi mãi Căn bản trí đối trị phiền não chướng và sở tri chướng, đi đến nhập một với pháp giới tính, viên thành vô lượng vô biên công đức. Đó là đường lối tu hành đạo Đại Bồ-đề chân chính. Từ khi phát tâm đến quả vị rốt ráo, đều một mặt thuận theo bản lai tự tính mà tu trì; tự tính làm nhân, Niết-bàn làm quả, đến nơi mới biết bản lai tự tính chỉ ở trước mắt, không hề sinh diệt, không hề lay động, không có gì đáng gọi là mê và cũng không có gì đáng gọi là ngộ.
*
Chỉ dạy tên kinh
 Nhĩ thời Văn Thù … nhữ đương phụng trì.
- Giải thích : Ngài Văn Thù Sư Lợi xin Phật chỉ dạy tên kinh này để phụng trì; Phật dạy kinh này có năm tên là : “Đại Phật đỉnh tất-đát-đa-bát-đát-ra, vô thượng bảo ấn, thập phương Như Lai thanh tịnh hải nhãn”, “Cứu hộ thân nhân, độ thoát A-nan, cập thử Hội trung tính Tỷ-khưu-ni, đắc Bồ-đề tâm, nhập biến tri hải”, “Như Lai mật nhân, tu

 

* Trang 553 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm