LOGO VNBET
Có người chuyên tập những phù chú, chữa bệnh cho đời, lại giúp mình thêm sức khỏe, thì thành Đạo hành tiên.
Có người chuyên chú tư tưởng về một nơi, làm cho tâm được yên lặng, thì thành Chiếu hành tiên.
Có người chuyên vận dụng khí huyết từ đơn điền thấu qua hạ quan, trung quan, thượng quan, rồi đi khắp toàn thân, làm cho thủy hỏa tương tế, khí huyết xoay vần không bị ngăn trở, thì thành Tinh hành tiên.
Có người chuyên về biến hóa, thức thần ra khỏi thân thể, khi ẩn, khi hiện tùy ý, thì thành Tuyệt hành tiên.
Tổng kết về Đạo Tiên
 A-nan, thị đẳng giai ư … tản nhập chư thú. - Giải thích : Những người tu hành như thế, tuy có công luyện tập, nhưng không biết chính pháp, nên mặc dầu riêng được lẽ sống, thọ ngàn vạn tuổi, cuối cùng cũng phải chết và xoay vần trong lục đạo.
*
Các cõi trời sai khác
Dục giới
 A-nan, chư thế gian … danh vi dục giới.
- Giải thích : Những chúng sinh hưởng thụ cảnh giới tốt hơn loài người, thì gọi là loài trời.
Có những loài trời còn nghĩ ít nhiều đến sự dâm dục, thì gọi là loài trời Dục giới.

 

* Trang 565 *
device

Có những loài trời thoát ly được ngũ dục, nhưng còn có sắc thân, thì gọi là loài trời Sắc giới.
Có những loài trời không còn sắc thân nữa, thì gọi là loài trời Vô sắc giới.
Loài trời Dục giới có 6 cõi gọi là Lục Dục Thiên.
Muốn được lên các cõi trời đó, thì phải tu mười điều lành, gọi là Thập thiện; tu đủ mười điều lành thì lên bậc cao, tu chưa đủ thì ở bậc thấp; hoặc tu mười điều lành đến nơi đến chốn, thì ở bậc cao, tu chưa đến nơi đến chốn, thì ở bậc thấp. Vì duyên khởi của kinh là dâm ái, nên trong đoạn này chỉ cử ra việc đoạn trừ lòng dâm để so sánh với các điều lành khác, chứ không chỉ riêng tu một điều lành ấy mà thôi.
Riêng về việc đoạn trừ lòng dâm, nếu tâm không buông lung trong việc tà dâm, thì được lên cõi Tứ Thiên Vương Thiên.
Nếu lòng dâm ái với vợ mình cũng ít ỏi, thì lên cõi Đao Lợi Thiên.
Nếu gặp cảnh dâm dục, thì tạm hưởng ứng, nhưng qua rồi thì không nghĩ ngợi gì tới, trong tâm động ít, tĩnh nhiều, thì được lên cõi Tu Diệm Ma Thiên.
Nếu tâm thường thanh tịnh, nhưng đến khi xúc cảnh, chưa trái hẳn được, thì lên cõi Đâu Suất Đà Thiên.
Nếu chính mình không lòng dâm dục, chỉ ứng phó với người khác, cả trong lúc ứng phó cũng cảm thấy là vô vị thì lên cõi Lạc Biến Hóa Thiên.

 

* Trang 566 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm