LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                              TẬP 20                        BỘ BÁT- NHÃ
                                III

                            SỐ 220
                  (Quyển 101- 150)        HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
   LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 928 *
device

* Trang 929 *
device

                NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
               TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 930 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                 Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 931 *
device

                                      MỤC LỤC
                           (BÁT- NHÃ – BỘ 3)

SỐ 220 – KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
(QUYỂN 101→150)............................................................. 1
QUYỂN 101.......................................................................... 3
Phẩm 29: NHIẾP THỌ (3).................................................... 3
QUYỂN 102......................................................................... 22
Phẩm 29: NHIẾP THỌ (4).................................................... 22
QUYỂN 103......................................................................... 40
Phẩm 29: NHIẾP THỌ (5).................................................... 40
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (1).................................. 44
QUYỂN 104......................................................................... 58
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (2).................................. 58
QUYỂN 105......................................................................... 75
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (3).................................. 75
QUYỂN 106......................................................................... 93
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (4).................................. 93
QUYỂN 107......................................................................... 115
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (5).................................. 115
QUYỂN 108 ........................................................................ 137
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (6).................................. 137
QUYỂN 109......................................................................... 156
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (7).................................. 156
QUYỂN 110......................................................................... 177
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (8).................................. 177
QUYỂN 111......................................................................... 200
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (9).................................. 200
QUYỂN 112......................................................................... 221
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (10)................................ 221
QUYỂN 113......................................................................... 243
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (11)................................ 243

* Trang 932 *
device

QUYỂN 114......................................................................... 264
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (12)................................ 264
QUYỂN 115......................................................................... 283
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (13) ............................... 283
QUYỂN 116 ........................................................................ 303
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (14)................................ 303
QUYỂN 117......................................................................... 322
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (15)................................ 322
QUYỂN 118......................................................................... 342
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (16)................................ 342
QUYỂN 119......................................................................... 361
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (17)................................ 361
QUYỂN 120......................................................................... 383
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (18)................................ 383
QUYỂN 121......................................................................... 405
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (19)................................ 405
QUYỂN 122......................................................................... 428
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (20)................................ 428
QUYỂN 123......................................................................... 451
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (21)................................ 451
QUYỂN 124......................................................................... 475
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (22)................................ 475
QUYỂN 125......................................................................... 497
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (23)................................ 497
QUYỂN 126......................................................................... 518
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (24)................................ 518
QUYỂN 127......................................................................... 535
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (25)................................ 535
QUYỂN 128......................................................................... 553
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (26)................................ 553
QUYỂN 129......................................................................... 571
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (27)................................ 571
QUYỂN 130......................................................................... 587
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (28)................................ 587

* Trang 933 *
device

QUYỂN 131......................................................................... 603
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (29)................................ 603
QUYỂN 132......................................................................... 618
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (30)................................ 618
QUYỂN 133......................................................................... 635
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (31)................................ 635
QUYỂN 134......................................................................... 649
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (32)................................ 649
QUYỂN 135......................................................................... 665
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (33)................................ 665
QUYỂN 136......................................................................... 681
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (34)................................ 681
QUYỂN 137......................................................................... 697
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (35)................................ 697
QUYỂN 138......................................................................... 713
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (36)................................ 713
QUYỂN 139......................................................................... 729
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (37)................................ 729
QUYỂN 140......................................................................... 744
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (38)................................ 744
QUYỂN 141 ........................................................................ 760
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (39)................................ 760
QUYỂN 142......................................................................... 776
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (40)................................ 776
QUYỂN 143 ........................................................................ 793
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (41)................................ 793
QUYỂN 144......................................................................... 810
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (42)................................ 810
QUYỂN 145......................................................................... 826
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (43)................................ 826
QUYỂN 146......................................................................... 843
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (44)................................ 843
QUYỂN 147......................................................................... 859
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (45)................................ 859

* Trang 934 *
device

QUYỂN 148......................................................................... 876
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (46)................................ 876
QUYỂN 149......................................................................... 894
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (47)................................ 894
QUYỂN 150......................................................................... 910
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (48)................................ 910

* Trang 935 *
device

Đại Tập XX, Bộ Bát Nhã III, Số 220 (Quyển 101- 150)