LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                        QUYỂN 128
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (26)

 
  Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình, nêu giảng, truyền bá rộng rãi thì các hàng thiện nam, thiện nữ ấy ở đời sau chẳng bị đọa vào địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, nơi biên địa, chỗ không tin Phật, chốn ác kiến, thường có đủ các căn, thông minh đoan chánh, chẳng rơi vào bậc Thanh văn, Độc giác. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ ấy quyết định sẽ trụ ở bậc Đại Bồ-tát không thoái chuyển.
   Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình, nêu giảng, truyền bá rộng rãi; hoặc sao chép, trang trí bằng các vật báu, rồi dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột… thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả các vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì các thiện nam, thiện nữ ấy luôn xa lìa tất cả mọi thứ buồn rầu sợ hãi.
   Bạch Thế Tôn, như người mắc nợ sợ người chủ nợ, nên bèn thân cận phụng sự nhà vua, dựa vào thế lực của vua để khỏi sợ sệt.
   Bạch Thế Tôn, thí như có người vì nương vào nhà vua, vì được vua bảo bọc, nên được người đời cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; xá-lợi Phật cũng lại như vậy, do vì tu tập, hun đúc từ Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nên được Trời, Người, A-tố-lạc… cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen.
   Bạch Thế Tôn, trí Nhất thiết trí cũng nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được thành tựu.
   Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ ấy nên con nói, giả sử xá-lợi Phật

* Trang 553 *
device

đầy cả thế giới ba lần ngàn này, lấy làm một phần. Việc sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy, lại lấy làm một phần. Trong hai phần này, con chọn Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này, mà xá-lợi Phật, ba mươi hai tướng Đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp kèm theo để trang nghiêm thân Phật mới được sinh khởi.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện được thanh tịnh viên mãn.

* Trang 554 *
device

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà năm loại mắt, sáu phép thần thông được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự  hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà hạnh Đại Bồ-tát được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật được thanh tịnh viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà thân tâm chư Phật đều chẳng thể hoại, rắn chắc hơn kim cương vô số lần.
Bạch Thế Tôn, do diệu lực từ oai thần của Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà Bố thí… năm thứ… cũng được gọi là Ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì nếu không có Bát-nhã ba-la-mật-đa thì Bố thí… chẳng thể đạt đến bờ giác.
Bạch Thế Tôn, nếu ở thế giới ba lần ngàn này hoặc ở các thế giới khác có kinh đô, thành ấp, làng xóm, trong đó, nếu có người thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng giải, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì hữu tình xứ ấy chẳng bị tất cả loài người và phi nhân xấu ác… quấy nhiễu, bức hại, chỉ trừ định nghiệp ác phải chịu, lần lượt tu học, tùy theo sở nguyện cho đến chứng đắc Niết-bàn của ba thừa.
Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là đầy đủ oai lực lớn lao, tùy theo nơi chốn luôn đem lại lợi ích lớn cho các hữu tình.
Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là có diệu dụng lớn lao đối với quốc độ ba lần ngàn này, tạo được các Phật sự to tát.
Bạch Thế Tôn, nếu ở trong thế giới nào lưu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, thì nên biết nơi ấy chắc chắn có Phật xuất

* Trang 555 *
device

hiện ở thế gian, đem lại lợi lạc cho tất cả.
Bạch Thế Tôn, thí như ngọc thần hết sức quý báu vô giá, đầy đủ vô lượng các thứ oai đức thắng diệu, tùy nơi có ngọc thần này, mà loài người và phi nhân xấu ác hoàn toàn không thể quấy nhiễu bức hại được. Nếu có những kẻ nam hoặc nữ bị quỷ bắt, thân tâm khổ não, có người cầm ngọc thần này đưa xem, do oai lực của ngọc thần, quỷ liền bỏ chạy. Nếu bị các thứ bệnh về nhiệt như phong, đàm, hoặc nhiệt, phong, đàm hợp lại thành bệnh, có người đem ngọc thần này đeo vào thân thì các thứ bệnh ấy, thảy đều được dứt hẳn. Ngọc này ở trong tối có khả năng phát ra ánh sáng, khi nóng thì sinh ra mát, khi lạnh thì sinh ấm; tùy địa phương có ngọc thần này, mà thời  tiết luôn điều hòa chẳng lạnh, chẳng nóng. Nếu nơi nào có ngọc thần này thì các thứ rắn, rít… các loài độc hại không dám ở. Nếu có thiện nam, thiện nữ bị trúng phải độc, đau đớn không chịu nổi, có người cầm ngọc thần này đưa cho họ thấy, thì nhờ uy thế của ngọc thần mà các độc liền được tiêu trừ. Nếu các hữu tình thân bị các thứ bệnh nặng, nhẹ hành hạ, đem ngọc thần này mang vào người thì các bệnh ấy đều lành. Nếu trong các ao, rãnh, suối, giếng… nước bị dơ bẩn, hoặc sắp khô cạn, đem ngọc thần thả vào thì nước ở đấy liền đầy dẫy, thơm sạch, trong lặng, đủ tám công đức. Nếu dùng các thứ chỉ đủ màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, biếc, xanh đậm lẫn lộn dệt đủ các sắc áo bọc ngọc thần này thả vào nước, nước sẽ theo màu áo tạo thành đủ các màu sắc. Ngọc thần hết mực quý báu vô giá như thế, oai đức vô biên, nói chẳng hết được. Nếu đặt trong rương hòm thì cũng khiến cho các vật ấy thành tựu đầy đủ các uy đức vô biên; dù cho rương hòm ấy chỉ còn trống không, nhưng do đã từng chứa ngọc thần, nên các vật đó vẫn được nhiều người mến trọng.
Khi ấy, Cụ thọ Khánh Hỷ hỏi Thiên đế Thích:
-Này Kiều-thi-ca, ngọc thần như thế chỉ riêng ở cõi trời mới có hay là loài người cũng có.
Thiên đế Thích đáp:
-Bạch Đại đức, trong loài người, trên cõi trời đều có ngọc thần này. Nếu ở trong loài người thì hình ngọc ấy, nhỏ mà nặng, nếu ở trên cõi trời thì hình lớn mà nhẹ. Lại thứ ở trong loài người thì tướng chẳng đầy đủ; nếu thứ ở trên cõi trời thì oai đức thù thắng, so với ngọc ấy ở trong loài người thì nhiều hơn vô lượng.

* Trang 556 *
device

Thiên đế Thích lại bạch Phật:
-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu cũng lại như vậy, là gốc của các đức, có khả năng diệt trừ vô lượng các pháp ác, bất thiện. Nơi nào có nó thì khiến cho bao thứ khổ não về thân tâm của các hữu tình đều được tiêu diệt, loài người và phi nhân xấu ác chẳng thể làm hại.
Bạch Thế Tôn, ngọc thần lớn lao quý báu vô giá đã nói đó, chẳng những chỉ dụ cho Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu mà cũng còn dụ cho trí Nhất thiết trí.
Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là có đầy đủ vô lượng công đức thù thắng, cũng có khả năng dẫn phát vô lượng công đức thanh tịnh thù thắng thế gian và xuất thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, nên xá-lợi Phật, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa như thế, nên xá-lợi Phật, do Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của pháp không bên trong thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của pháp không bên trong như thế, nên xá-lợi Phật, do pháp không bên trong này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản

* Trang 557 *
device

 mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh như thế, nên xá-lợi Phật, do pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của chân như thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của chân như như thế, nên xá-lợi Phật, do chân như này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn như thế, nên xá-lợi Phật, do pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của Thánh đế khổ thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Thánh đế khổ như thế, nên xá-lợi Phật, do Thánh đế khổ này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của Thánh đế tập, diệt, đạo thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Thánh đế tập, diệt, đạo như thế, nên xá-lợi Phật, do Thánh đế tập, diệt, đạo này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của bốn Tĩnh lự thâm diệu

* Trang 558 *
device

khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn Tĩnh lự như thế, nên xá-lợi Phật, do bốn Tĩnh lự này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc như thế, nên xá-lợi Phật, do bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của tám Giải thoát thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tám Giải thoát như thế, nên xá-lợi Phật, do tám Giải thoát này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ như thế, nên xá-lợi Phật, do tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của bốn Niệm trụ thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn Niệm trụ như thế, nên xá-lợi Phật, do bốn Niệm trụ này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo như thế, nên xá-lợi Phật, do bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.

* Trang 559 *
device

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của pháp môn giải thoát Không thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì  sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của pháp môn giải thoát Không như thế, nên xá-lợi Phật, do pháp môn giải thoát Không này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện như thế, nên xá-lợi Phật, do pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của năm loại mắt thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của năm loại mắt như thế, nên xá-lợi Phật, do năm loại mắt này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của sáu phép thần thông thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của sáu phép thần thông như thế, nên xá-lợi Phật, do sáu phép thần thông này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của mười lực của Phật thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của mười lực của Phật như thế, nên xá-lợi Phật, do mười lực của Phật này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng như thế, nên xá-lợi Phật, do bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám

* Trang 560 *
device

 pháp Phật bất cộng này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của tất cả pháp môn Đà-la-ni thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tất cả pháp môn Đà-la-ni như thế, nên xá-lợi Phật, do tất cả pháp môn Đà-la-ni này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của tất cả pháp môn Tam-ma-địa thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tất cả pháp môn Tam-ma-địa như thế, nên xá-lợi Phật, do tất cả pháp môn Tam-ma-địa này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của trí Nhất thiết thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì  lượng công đức rộng sâu vô biên của trí Nhất thiết như thế, nên xá-lợi Phật, do trí Nhất thiết này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng như thế, nên xá-lợi Phật, do trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của pháp không quên mất thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của pháp không quên mất như thế, nên xá-lợi Phật, do pháp không quên mất này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của tánh luôn luôn xả thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tánh luôn luôn xả như thế, nên xá-lợi Phật, do tánh

* Trang 561 *
device

luôn luôn xả này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả các tập khí phiền não tương tục như thế, nên xá-lợi Phật, do sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả các tập khí phiền não tương tục này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Lại nữa bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc hết mực viên mãn từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, là vật nương tựa hết mực thanh tịnh từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú pháp không bên trong, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sự an trú pháp không bên trong, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sự an trú pháp không

* Trang 562 *
device

bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú chân như, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sự an trú chân như, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sự an trú pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú Thánh đế khổ, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sự an trú Thánh đế khổ, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú Thánh đế tập, diệt, đạo, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sự an trú Thánh đế tập, diệt, đạo, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bốn Tĩnh lự, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ bốn Tĩnh lự nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
   Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tám Giải thoát, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh

* Trang 563 *
device

từ tám Giải thoát nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bốn Niệm trụ, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ bốn Niệm trụ nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ pháp môn giải thoát Không, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ pháp môn giải thoát Không nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ năm loại mắt, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ năm loại mắt nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sáu phép thần thông, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sáu phép thần thông nên có thể nhận sự cung kính cúng

* Trang 564 *
device

 dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ mười lực của Phật, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ mười lực của Phật, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tất cả pháp môn Đà-la-ni, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh  từ tất cả pháp môn Đà-la-ni, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tất cả pháp môn Tam-ma-địa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ tất cả pháp môn Tam-ma-địa nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ trí Nhất thiết, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ trí Nhất thiết nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ pháp không quên mất, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ pháp không quên mất nên có thể nhận sự cung kính

* Trang 565 *
device

 cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tánh luôn luôn xả, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ tánh luôn luôn xả, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ công đức của Ba-la-mật-đa châu báu, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ công đức của Ba-la-mật-đa châu báu, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật-đa không nhiễm không tịnh, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không nhiễm không tịnh, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật-đa không sinh, không diệt, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không sinh, không diệt, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật-đa không vào, không ra, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không vào, không ra, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật-đa không tăng, không giảm, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không tăng, không giảm, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất

* Trang 566 *
device

cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật-đa không đến, không đi, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không đến, không đi, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật-đa không chuyển, không dừng, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không chuyển, không dừng, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật-đa không đây, không kia, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không đây, không kia, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ thật tánh các pháp Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ thật tánh các pháp Ba-la-mật-đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
  Lại nữa bạch Thế Tôn, ngoài trường hợp xá-lợi Phật tôn trí đầy khắp cả thế giới ba lần ngàn ra, giả sử xá-lợi Phật tôn trí đầy khắp mười phương thế giới của chư Phật như số cát sông Hằng, lấy làm một phần. Sự sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, lại lấy làm một phần. Trong hai phần này, con chọn Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. Vì sao? Vì xá-lợi của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế mà được sinh. Vì các xá-lợi của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều do kết quả của sự tu tập, hun đúc từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, vì các xá-lợi của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều là vật đã nương tựa từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân…
  Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ cung kính cúng

* Trang 567 *
device

 dường, tôn trọng ngợi khen xá-lợi Phật thì các thiện nam, thiện nữ ấy, do thiện căn này nên ở trong các cõi trời, người luôn hưởng thọ giàu sang, sung sướng. Đó là dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ, chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, hưởng thọ mọi giàu sang, sung sướng và do thiện căn thù thắng như thế, nên đến thân cuối cùng sẽ được thoát khổ.
   Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng giải, tư duy đúng lý, thì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà được viên mãn. Vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến Tĩnh lự ba-la-mật-đa được viên mãn. Vì do Tĩnh lự ba-la-mật-đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến Tinh tấn ba-la-mật-đa được viên mãn. Vì do Tinh tấn ba-la-mật-đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến An nhẫn ba-la-mật-đa được viên mãn. Vì do An nhẫn ba-la-mật-đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến Tịnh giới ba-la-mật-đa được viên mãn. Vì do Tịnh giới ba-la-mật-đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến Bố thí ba-la-mật-đa được viên mãn.
   Bạch Thế Tôn, do đó, lại khiến an trú nơi pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh được viên mãn.
   Bạch Thế Tôn, do đó, lại khiến an trú nơi chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn được viên mãn.
    Bạch Thế Tôn, do đó, lại khiến an trú nơi Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo được viên mãn.

* Trang 568 *
device

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc được viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ được viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo được viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện được viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông được viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng được viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng được viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả được viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa được viên mãn.
Bạch Thế Tôn, do đó, lại khiến vượt bậc Thanh văn và Độc giác, chứng nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát. Đã chứng nhập quả vị Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát rồi, lại được thần thông thắng diệu của Bồ-tát, nương thần thông này, du hóa khắp các cõi Phật, từcõi Phật này đến cõi Phật khác cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật thế Tôn, lắng nghe chánh pháp, làm nghiêm tịnh cõi Phật. Vì muốn đem lại mọi sự thành tựu đầy đủ cho các hữu tình nên khởi nguyện thù thắng, thọ các loại thân; hoặc làm Đại chuyển luân vương, Tiểu chuyển luân vương; hoặc làm Đại quốc vương, hoặc làm Tiểu quốc vương; hoặc sinh vào dòng dõi lớn Sát-đế-lợi; hoặc sinh vào dòng dõi lớn Bà-la-môn; hoặc sinh vào dòng dõi lớn Trưởng giả; hoặc sinh vào dòng dõi lớn Cư sĩ; hoặc làm Thiên đế Thích, hoặc làm Đại phạm vương, hoặc làm Tỳ-sa-môn, hoặc làm Trì quốc… tùy chỗ ứng hiện mà làm việc lợi ích, lần lượt cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì

* Trang 569 *
device

vậy, bạch Thế Tôn, con đối với nơi có xá-lợi chư Phật đều tín thọ và vui mừng, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhưng đối với sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, thì công đức có được nhiều hơn. Do nhân duyên ấy nên con chọn Bát-nhã ba-la-mật-đa.
  Bạch Thế Tôn, nếu các hàng thiện nam, thiện nữ cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì đã làm tăng trưởng tất cả Phật pháp, cũng thu nhận được tất cả sự giàu sang, an lạc tự tại của thế gian và xuất thế gian. Như vậy là đã cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen xá-lợi Phật.

* Trang 570 *
device

Đại Tập XX, Bộ Bát Nhã III, Số 220 (Quyển 101- 150)