LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                          QUYỂN 126
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (24)

 
   Này Khánh Hỷ nên biết, ví như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng; nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với Bố thí cho đến Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Khánh Hỷ nên biết, ví như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được hiển hiện, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
    Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt

* Trang 518 *
device

giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được hiển hiện, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được hiển hiện, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên

* Trang 519 *
device

Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với mười

* Trang 520 *
device

lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất,

* Trang 521 *
device

nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với hạnh Đại Bồ-tát kia là  chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với hạnh Đại Bồ-tát kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
  Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp liền sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí Nhất thiết trí, đối với quả vị Giác ngộ cao tột kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với quả vị Giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Bấy giờ, Thiên đế Thích bạch Phật:
-Bạch Thế Tôn, nay đây Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối với tất cả công đức của Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nói còn chưa hết. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà con đã lãnh thọ từ Thế Tôn, công đức rộng sâu không bờ bến. Các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng  truyền bá rộng rãi thì công đức có được cũng không bờ bến. Nếu có người sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa này tất cả đều trang nghiêm đẹp đẽ, lại dùng vô lượng tràng hoa, các loại hương xoa, hương bột tuyệt diệu, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý lạ, nhạc hay, đèn sáng, tất cả vật hiện có đều cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì công đức có được cũng không bờ bến.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có mười nẻo thiện nghiệp xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có bốn

* Trang 522 *
device

Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông… xuất hiện ở thế gian.
   Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất hiện ở thế gian.
   Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm

* Trang 523 *
device

 diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó
mới có năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả,

* Trang 524 *
device

dòng dõi lớn Cư sĩ xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó  mới có Độc giác và quả vị Độc giác xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy

* Trang 525 *
device

 đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có Đại Bồ-tát và hạnh Đại Bồ-tát xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị Giác ngộ cao tột xuất hiện ở thế gian.
Bấy giờ, Phật bảo Thiên đế Thích:
-Này Kiều-thi-ca, Ta chẳng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này chỉ có từng ấy công đức như đã nói ở trước. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là đầy đủ vô biên công đức thù thắng.
Này Kiều-thi-ca, Ta cũng chẳng nói, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyền bá rộng rãi và thường sao chép, tất cả đều trang nghiêm đẹp đẽ, lại dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả các vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ chỉ có được từng ấy công đức như trước đã nói. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì nếu thiện nam, thiện nữ chẳng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ, lại dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả mọi vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ ấy thành tựu vô lượng Giới uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng Định uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng Tuệ uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng Giải thoát uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng Giải thoát tri kiến uẩn thù thắng.
Này Kiều-thi-ca nên biết, thiện nam, thiện nữ ấy xem như là Phật. Vì sao? Vì đã quyết định hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột.
Này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ấy đã vượt qua bậc Thanh văn và Độc giác. Vì sao? Vì đã cởi bỏ tất cả tâm thấp kém của hàng Thanh văn, Độc giác.

* Trang 526 *
device

Này Kiều-thi-ca, tất cả sự thành tựu về giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Thanh văn Độc giác đối với sự thành tựu về giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của thiện nam, hiện nữ này thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, ức phần chẳng bằng một, trăm ức phần chẳng bằng một, ngàn ức phần chẳng bằng một, trăm ngàn ức phần chẳng bằng một, trăm ngàn ức ức phần chẳng bằng một, phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì thiện nam, thiện nữ ấy đã vượt qua tất cả tâm tưởng thấp kém của Thanh văn, Độc giác, đối với các pháp của Thanh văn, Độc giác thừa chẳng bao giờ khen ngợi, đối với tất cả pháp, không pháp nào là không biết, nghĩa là có khả năng biết đúng đắn rằng tất cả là không sở hữu.
Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ chẳng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ, rồi dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả mọi vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ ấy, Ta nói, có được vô lượng, vô biên công đức thù thắng trong hiện tại và vị lai.
Thiên đế Thích bạch Phật:
-Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ chẳng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả mọi vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì chư Thiên chúng tôi thường theo ủng hộ, chẳng để tất cả các loài người và phi nhân, các thứ duyên xấu ác tạo mọi nhiễu hại.
Phật bảo Thiên đế Thích:

* Trang 527 *
device

-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ lấy tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, thọ trì, đọc tụng, thì khi ấy có vô lượng trăm ngàn Thiên tử vì nhằm nghe pháp nên đều tập trung đến bày tỏ sự vui mừng hết mực, kính thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế.
Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, lấy tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nêu giảng pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như vậy, thì khi ấy có vô lượng Thiên tử… đều tập trung đến, dùng oai lực của chư Thiên khiến người thuyết pháp tăng thêm biện tài, nói mãi không hết.
Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, lấy tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nêu giảng pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như vậy, thì khi ấy có vô lượng Thiên tử… vì kính trọng pháp nên đều tập trung đến, dùng oai lực của chư Thiên, khiến người thuyết pháp biện tài không chút vướng mắc, dù có vấn nạn cũng chẳng gây trở ngại.
Này Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ, lấy tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ ấy ở trong đời hiện tại có được vô biên công đức thù thắng, các ma và quyến thuộc của chúng, chẳng thể xâm hại quấy nhiễu.
Lại nữa Kiều-thi-ca, hoặc có thiện nam, thiện nữ, ở trong bốn chúng, nêu giảng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như vậy, thì tâm không hề khiếp sợ, chẳng bị tất cả các thứ vấn nạn làm cho khuất phục. Vì sao? Vì những vị đó luôn được sự gia hộ của Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu. Lại trong kho tàng bí mật của Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy, đã phân biệt rộng rãi, đầy đủ về tất cả các pháp. Đó là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, hoặc pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại; hoặc pháp thuộc Dục giới, pháp thuộc Sắc giới, pháp thuộc Vô sắc giới; hoặc pháp học, pháp vô học, pháp  phi học phi vô học; hoặc pháp

* Trang 528 *
device

 kiến sở đoạn, pháp tu sở đoạn, pháp phi sở đoạn; hoặc pháp thế gian, pháp xuất thế gian; hoặc pháp hữu lậu, pháp vô lậu; hoặc pháp hữu vi, pháp vô vi; hoặc pháp hữu kiến, pháp vô kiến; hoặc pháp hữu sắc, pháp vô sắc; hoặc pháp cộng, pháp bất cộng; hoặc pháp Thanh văn, hoặc pháp Độc giác, hoặc pháp Bồ-tát, hoặc pháp Như Lai. Vô lượng trăm ngàn pháp môn như vậy đều tóm thâu trong đó. Lại do các thiện nam, thiện nữ ấy khéo trụ pháp không bên trong, khéo trụ pháp không bên ngoài, khéo trụ pháp không cả trong ngoài, khéo trụ pháp không không, khéo trụ pháp không lớn, khéo trụ pháp không thắng nghĩa, khéo trụ pháp không hữu vi, khéo trụ pháp không vô vi, khéo trụ pháp không rốt ráo, khéo trụ pháp không không biên giới, khéo trụ pháp không tản mạn, khéo trụ pháp không không đổi khác, khéo trụ pháp không bản tánh, khéo trụ pháp không tự tướng, khéo trụ pháp không cộng tướng, khéo trụ pháp không nơi tất cả pháp, khéo trụ pháp không chẳng thể nắm bắt được, khéo trụ pháp không không tánh, khéo trụ pháp không tự tánh, khéo trụ pháp không không tánh tự tánh, hoàn toàn chẳng thấy có người vấn nạn, cũng chẳng thấy có kẻ bị vấn nạn, cũng chẳng thấy có Bát-nhã ba-la-mật-đa được nói.
    Vì vậy cho nên, này Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này luôn được diệu lực từ uy thần lớn lao của Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ trì, nên chẳng hề bị khuất phục do những vấn nạn của hàng ngoại đạo.
   Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện nam, thiện nữ ấy, tâm của họ chẳng kinh hoàng, chẳng sợ sệt, chẳng khiếp hãi, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo lắng, ăn năn. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ ấy chẳng hề thấy có pháp có thể khiến kinh hoàng, sợ sệt khiếp hãi, chìm đắm và lo lắng ăn năn.
   Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ nào muốn đạt được vô biên công đức thắng lợi trong hiện tại như vậy, thì nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy, chí tâm lắng nghe, thọ  trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ bằng các vật báu, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục,

* Trang 529 *
device

chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen.
    Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, lấy tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ bằng các vật báu, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả các vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ ấy thường được cha mẹ, sư trưởng, bà con, bạn bè, trí thức, quốc vương, đại thần và các Sa-môn, Bà-la-môn… thương kính, cũng được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Đại Bồ-tát quả, Độc giác, A-la-hán, Bất hoàn, Nhất lai, Dự lưu… ở vô biên thế giới trong mười phương nhớ nghĩ; lại được chư Thiên, Ma, Phạm, Nhân phi nhân, A-tố-lạc… trong thế gian thương giúp. Các thiện nam, thiện nữ ấy thành tựu biện tài tối thắng không bị gián đoạn. Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy an trụ nơi các pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy an trú nơi chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể  nghĩ bàn, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy an trú nơi Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy

* Trang 530 *
device

tu hành tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tạo mọi thành tựu cho các hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy thành tựu được các pháp thần thông thù thắng của Đại Bồ-tát, du hóa đến các cõi Phật tự tại vô ngại. Thiện nam, thiện nữ ấy chẳng hề bị tất cả luận thuyết của ngoại đạo hàng phục mà có khả năng chế ngự các luận thuyết của ngoại đạo.
   Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ muốn đạt được mọi công đức thắng lợi vô tận, liên tục trong hiện tại, vị lai như thế, thì nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyền bá rộng rãi, lại nên sao chép, trang trí đẹp đẽ bằng các vật báu, rồi dùng vô lượng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen.
   Lại  nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, trang trí đẹp đẽ, tôn trí nơi thanh tịnh, cung kính cúng dường, quý trọng ngợi khen, thì khi ấy chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến

* Trang 531 *
device

 hóa, trời Tha hóa tự tại ở trong thế giới ba lần ngàn này, những vị đã phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột thường đến nơi ấy chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra.
  Các trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, những vị đã phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thường đến nơi ấy chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra.
   Các trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh trong cõi Tịnh cư, cũng thường đến đó chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra.
  Khi ấy, trong thế giới này, các chúng Rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân… có oai đức lớn cũng thường đến đó chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu  theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra.
   Bấy giờ, chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại ở vô biên thế giới trong  mươi phương, các vị đã phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thường đến nơi ấy, chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra.
   Trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, những vị đã phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thường đến nơi ấy chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra.
   Trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời

* Trang 532 *
device

Sắc cứu cánh trong cõi Tịnh cư, cũng thường đến đó chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra.
  Khi ấy, các chúng Rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân… có oai đức lớn, ở trong thế giới khác, cũng thường đến đó chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra.
  Này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ấy nên nghĩ thế này: “Nay có các chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh và vô lượng các Rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân… đầy đủ oai đức lớn ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô biên thế giới khác trong mười phương đã thường đến đó, chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu của ta, rồi cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. Đó là do ta đã dốc hết sức thiết bày sự bố thí chánh pháp.” Nghĩ như vậy rồi, tâm hết mực vui mừng, khiến cho phước đức có được lại càng tăng thêm.
   Này Kiều-thi-ca, những thiện nam, thiện nữ ấy, vì được các chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh và vô lượng các chúng Rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân… khác, đầy đủ oai đức lớn ở trong thế giới ba lần

* Trang 533 *
device

ngàn này và vô biên thế giới khác trong mười phương, thường đến nơi đó dốc sức che chở ủng hộ, nên chẳng hề bị tất cả loài người và phi nhân… làm não hại, chỉ trừ nghiệp nhân ác cố định từ đời trước, ở hiện tại đã chín muồi, hoặc chuyển trọng nghiệp để đời này chịu nhẹ.
  Này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ấy, do diệu lực từ oai thần lớn lao của Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà có được các thứ công đức, lợi lạc, thù thắng trong đời hiện tại như thế. Đó là chư Thiên… những vị đã phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, hoặc đã quy y Phật Pháp có được sự lợi lạc thù thắng, do kính trọng pháp nên thường đến đó, dốc sức che chở ủng hộ, tăng thêm uy lực. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ ấy đã phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thường vì sự cứu giúp các hữu tình, thường vì sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình, thường chẳng xả bỏ các hữu tình, thường vì sự lợi lạc cho các hữu tình. Chư Thiên… kia cũng lại như vậy, do nhân duyên này, nên thường gắn bó dốc sức ủng hộ.

* Trang 534 *
device

Đại Tập XX, Bộ Bát Nhã III, Số 220 (Quyển 101- 150)