LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                     QUYỂN 106
      Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (4)
Bấy giờ, trong pháp hội có chúng trời cõi Tứ đại vương cho đến trời Sắc cứu cánh cùng lúc biến hóa ra các thứ hoa quý, y phục, chuỗi ngọc và hương vòng… Các chúng trời ấy đều bay lên hư không, tung rải hoa cúng Phật, rồi chắp tay cung kính, bạch Phật:
-Nguyện cho Bát-nhã ba-la-mật-đa này an trụ lâu dài trong cõi người nơi châu Thiệm-bộ. Vì sao? Vì nếu như Bát-nhã ba-la-mật-đa được truyền bá rộng rãi trong cõi người nơi châu Thiệm-bộ, thì nên biết, chẳng những ở nơi ấy, Phật bảo, Pháp bảo và Bí-sô Tăng bảo tồn tại lâu dài chẳng diệt, mà đối với thế giới ba lần ngàn này cho đến vô lượng, vô số, vô biên cõi Phật trong mười phương, cũng lại như vậy. Do đó, chúng Đại Bồ-tát và hạnh thù thắng của các ngài cũng có thể biết rõ!
Bạch Thế Tôn, tùy theo địa phương, có các thiện nam, thiện nữ, đem lòng tin thanh tịnh sao chép, thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, rồi cung kính cúng dường thì nên biết, xứ ấy có ánh sáng mầu nhiệm, trừ diệt mê mờ, sinh các điều lợi ích thù thắng.
Phật bảo Thiên đế Thích và các Thiên chúng:
-Đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói! Nếu như Bát-nhã ba-la-mật-đa được truyền bá rộng rãi trong cõi người nơi châu Thiệm-bộ, thì nên biết, chẳng những ở nơi ấy, Phật bảo, Pháp bảo và Bí-sô Tăng bảo an trụ lâu dài chẳng diệt, mà đối với thế giới ba lần ngàn này cho đến vô lượng, vô số, vô biên cõi Phật trong mười phương, cũng lại như vậy. Do đó, chúng Đại Bồ-tát và hạnh thù thắng của họ cũng có thể biết rõ. Địa phương nào có các thiện nam, thiện nữ, đem lòng tin thanh tịnh sao chép, thọ trì Bát-nhã ba-la-

* Trang 93 *
device

mật-đa thâm diệu như thế, rồi cung kính cúng dường thì nên biết, ở nơi ấy có ánh sáng mầu nhiệm, trừ diệt mê mờ, sinh các điều lợi ích thù thắng.
Khi ấy, các chúng trời lại biến hóa ra các thứ hoa, y phục, chuỗi ngọc và hương vòng… thượng hạng của cõi trời để rải cúng Phật, rồi lại bạch Phật:
-Nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi thì các thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng hề bị ma và quyến thuộc của ma dễ dàng làm hại. Thiên chúng chúng con thường hết lòng gắn bó, ủng hộ các thiện nam, thiện nữ ấy, khiến họ không hề bị tổn hại. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ ấy, Thiên chúng chúng con luôn cung kính, phụng sự như Phật, hoặc như thân cận Phật, tôn trọng Pháp.
Thiên đế Thích bạch Phật:
-Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì loài hữu tình, nêu giảng, truyền bá rộng rãi thì các thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng phải chỉ một ít thiện căn mà có thể làm được việc đó, nhất định ở những đời trước nơi vô lượng các đức Phật đã từng tu tập nhiều thiện căn, phát nhiều chánh nguyện, cúng dường nhiều, được nhiều bậc Thiện tri thức hỗ trợ mới có thể đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì loài hữu tình mà nêu giảng, truyền bá rộng rãi.
Bạch Thế Tôn, muốn chứng đắc trí Nhất thiết trí của chư Phật phải cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn chứng đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa phải cầu trí Nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí Nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc đều được phát sinh từ Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đều được phát sinh từ trí Nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí Nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc chẳng khác với Bát-nhã ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chẳng khác với trí Nhất thiết trí của chư Phật, vì trí Nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nên biết, không hai, cũng không hai phần.

* Trang 94 *
device

Phật bảo Thiên đế Thích:
-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói! Kiều-thi-ca, muốn chứng đắc trí Nhất thiết trí của chư Phật phải cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn chứng đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa phải cầu trí Nhất thiết trí  của chư Phật. Vì sao? Vì trí Nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc đều được phát sinh từ Bát-nhã ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đều được phát sinh từ trí Nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí Nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc chẳng khác với Bát-nhã ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chẳng khác với trí Nhất thiết trí của chư Phật. Trí Nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nên biết, không hai, không hai phần. Vì vậy, nên công đức oai thần của Bát-nhã ba-la-mật-đa này thật là hết sức hy hữu.
Bấy giờ, Cụ thọ Khánh Hỷ bạch Phật:
-Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi pháp không bên trong, không bên ngoài, không cả trong ngoài, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên giới, không tản mạn, không không đổi khác, không bản tánh, không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi bốn Tĩnh

* Trang 95 *
device

 lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi năm loại mắt, sáu phép thần thông mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi hạnh của Đại Bồ-tát mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi quả vị Giác ngộ cao tột mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, ông nay nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-

* Trang 96 *
device

đa, Tinh tấn ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp không bên trong, không bên ngoài, không cả trong ngoài, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên giới, không tản mạn, không không đổi khác, không bản tánh, không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo kia đều là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.

* Trang 97 *
device

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với hạnh của Đại Bồ-tát kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với quả vị Giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quý, là  pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu Bố thí ba-la-mật-đa, có thể gọi là tu hành đúng đắn Bố thí ba-la-mật-đa chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu Bố thí ba-la-mật-đa mới có thể gọi là tu hành đúng đắn Bố thí ba-la-mật-đa.
Phật dạy:

* Trang 98 *
device

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, có thể gọi là tu hành đúng đắn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mới có thể gọi là tu hành đúng đắn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú pháp không bên trong thì có thể gọi là an trú đúng đắn pháp không bên trong chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú pháp không bên trong thì mới có thể gọi là an trú đúng đắn pháp không bên trong.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thì có thể gọi là an trú đúng đắn pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chăng?
Khánh Hỷ đáp:

* Trang 99 *
device

-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thì mới có thể gọi là an trú đúng đắn pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú chân như thì có thể gọi là an trú đúng đắn chân như chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú chân như thì mới có thể gọi là an trú đúng đắn chân như.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thì có thể gọi là an trú đúng đắn pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thì mới có thể gọi là an trú đúng đắn pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất

* Trang 100 *
device

 thiết trí mà an trú Thánh đế khổ thì có thể gọi là an trú đúng đắn Thánh đế khổ chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú Thánh đế khổ thì mới có thể gọi là an trú đúng đắn Thánh đế khổ.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú Thánh đế tập, diệt, đạo thì có thể gọi là an trú đúng đắn Thánh đế tập, diệt, đạo chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà an trú Thánh đế tập, diệt, đạo thì mới có thể gọi là an trú đúng đắn Thánh đế tập, diệt, đạo. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Tĩnh lự, có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn Tĩnh lự chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Tĩnh lự mới có thể gọi là tu hành
đúng đắn bốn Tĩnh lự.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:

* Trang 101 *
device

-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tám Giải thoát, có thể gọi là tu hành đúng đắn tám Giải thoát chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tám Giải thoát thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tám Giải thoát.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có thể gọi là tu hành đúng đắn tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Niệm trụ, có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn Niệm trụ chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:

* Trang 102 *
device

-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Niệm trụ mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn Niệm trụ.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát Không, có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát Không chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát Không thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát Không.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 103 *
device

Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu năm loại mắt, có thể gọi là tu hành đúng đắn năm loại mắt chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu năm loại mắt mới có thể gọi là tu hành đúng đắn năm loại mắt.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu sáu phép thần thông, có thể gọi là tu hành đúng đắn sáu phép thần thông chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu sáu phép thần thông thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn sáu phép thần thông. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu mười lực của Phật, có thể gọi là tu hành đúng đắn mười lực của Phật chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:

* Trang 104 *
device

-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu mười lực của Phật mới có thể gọi là tu hành đúng đắn mười lực của Phật.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu pháp không quên mất, có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp không quên mất chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu pháp không quên mất thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp không quên mất.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tánh luôn luôn xả, có thể gọi là tu hành đúng đắn tánh luôn luôn xả chăng?
Khánh Hỷ đáp:

* Trang 105 *
device

-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tánh luôn luôn xả thì mới có thể gọi là
tu hành đúng đắn tánh luôn luôn xả. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu trí Nhất thiết, có thể gọi là tu hành đúng đắn trí Nhất thiết chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu trí Nhất thiết thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn trí Nhất thiết.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, có thể gọi là tu hành đúng đắn trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, có thể gọi là tu hành đúng đắn tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 106 *
device

Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn Đà-la-ni thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tất cả pháp môn Đà-la-ni.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa, có thể gọi là tu hành đúng đắn tất cả pháp môn Tam-ma-địa chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu hạnh Đại Bồ-tát, có thể gọi là tu hành đúng đắn hạnh Đại Bồ-tát chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu hạnh Đại Bồ-tát thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn hạnh Đại Bồ-tát. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với hạnh Đại Bồ-tát kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu quả vị Giác ngộ cao tột, có thể gọi là tu hành đúng đắn quả vị Giác ngộ cao tột chăng?
Khánh Hỷ đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 107 *
device

Phật dạy:
-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu quả vị Giác ngộ cao tột thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn quả vị Giác ngộ cao tột. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với quả vị Giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Cụ thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật:
-Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu Bố thí ba-la-mật-đa?
Phật dạy:
-Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập Bố thí ba-la-mật-đa thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu Bố thí ba-la-mật-đa.
  Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa?
  Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.
  Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú pháp không bên trong?
  Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, an trú pháp không bên trong thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú pháp không bên trong.
  Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?
  Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, an trú pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thì gọi là hồi hướng trí

* Trang 108 *
device

Nhất thiết trí để an trú pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú chân như?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, an trú chân như thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú chân như.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, an trú pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú Thánh đế khổ?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, an trú Thánh đế khổ thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú Thánh đế khổ.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú Thánh đế tập, diệt, đạo?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, an trú Thánh đế tập, diệt, đạo thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú Thánh đế tập, diệt, đạo.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn Tĩnh lự?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn Tĩnh lự thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn Tĩnh lự.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn Vô lượng, bốn

* Trang 109 *
device

 Định vô sắc thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tám Giải thoát?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập tám Giải thoát thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tám Giải thoát.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn Niệm trụ?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn Niệm trụ thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn Niệm trụ.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu pháp môn giải thoát Không?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập pháp môn giải thoát Không thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu pháp môn giải thoát Không.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập pháp môn giải thoát

* Trang 110 *
device

Vô tướng, Vô nguyện thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu năm loại mắt?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập năm loại mắt thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu năm loại mắt.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu sáu phép thần thông?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập sáu phép thần thông thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu sáu phép thần thông.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu mười lực của Phật?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập mười lực của Phật thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu mười lực của Phật.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu pháp không quên mất?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập pháp không quên mất thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu pháp không quên mất.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tánh luôn luôn xả?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập tánh luôn luôn xả thì

* Trang 111 *
device

gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tánh luôn luôn xả.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu trí Nhất thiết?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập trí Nhất thiết thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu trí Nhất thiết.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Đà-la-ni?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Đà-la-ni.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập tất cả pháp môn Tam-ma-địa thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu hạnh Đại Bồ-tát?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập hạnh Đại Bồ-tát thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu hạnh Đại Bồ-tát.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu quả vị Giác ngộ cao tột?
Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu quả vị Giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật:
-Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-

* Trang 112 *
device

nhã ba-la-mật-đa? Lấy không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa?
   Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? Lấy không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh?
  Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn? Lấy không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn?
Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo? Lấy không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?
   Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? Lấy không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc?
  Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? Lấy không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ?

* Trang 113 *
device

  Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo? Lấy không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo?
  Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? Lấy không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện?
  Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Lấy không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?

* Trang 114 *
device

Đại Tập XX, Bộ Bát Nhã III, Số 220 (Quyển 101- 150)