LOGO VNBET
Đại Tập XVI, Bộ Bản Duyên VII (Số 203 - 211)