LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH TẬP 14
 BỘ BẢN DUYÊN
V

 
SỐ 191 →198
 
  
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 965 *
device

* Trang 966 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-thuần...

* Trang 967 *
device

V- Số: 
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt: 
Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 968 *
device

MỤC LỤC
 
BẢN DUYÊN – BỘ 5 (192 – SỐ 198)
 
SỐ 192 – PHẬT SỞ HÀNH TÁN ........................................................................................... 1
QUYỂN I ............................................................................................................................... 1
Phẩm 1: GIÁNG SINH ........................................................................................................... 1
Phẩm 2: NGỰ TRONG CUNG .............................................................................................. 16
Phẩm 3: CHÁN ĐỜI KHỔ HOẠN ......................................................................................... 23
Phẩm 4: DỨT BỎ THAM DỤC ............................................................................................. 31
Phẩm 5: XUẤT THÀNH ........................................................................................................ 39
QUYỂN II ............................................................................................................................. 50
Phẩm 6: XA-NẶC TRỞ VỀ ................................................................................................... 50
Phẩm 7: VÀO RỪNG KHỔ HẠNH ....................................................................................... 59
Phẩm 8: TOÀN CUNG SẦU THƯƠNG ................................................................................. 67
Phẩm 9: TÌM KIẾM THÁI TỬ ............................................................................................... 78
QUYỂN III ............................................................................................................................ 92
Phẩm 10: VUA BÌNH-SA ĐẾN VIẾNG THÁI TỬ ................................................................ 92
Phẩm 11: THÁI TỬ ĐÁP LỜI VUA BÌNH-SA ...................................................................... 98
Phẩm 12: A-LA-LAM UẤT-ĐẦU-LAM ................................................................................ 108
Phẩm 13: PHÁ MA ................................................................................................................ 122
Phẩm 14: A-DUY-TAM BỒ-ĐỀ ............................................................................................ 130
Phẩm 15: CHUYỂN PHÁP LUÂN ......................................................................................... 141
QUYỂN IV ............................................................................................................................ 150
Phẩm 16: VUA BÌNH-SA VÀ CÁC ĐỆ TỬ ........................................................................... 150
Phẩm 17: ĐẠI ĐỆ TỬ XUẤT GIA ........................................................................................ 162
Phẩm 18: HÓA ĐỘ CẤP CÔ ĐỘC ........................................................................................ 168
Phẩm 19: CHA CON GẶP NHAU ......................................................................................... 180
Phẩm 20: ĐỨC PHẬT NHẬN TINH XÁ KỲ HOÀN ............................................................. 189
Phẩm 21: THỬ TÀI, ĐIỀU PHỤC VOI SAY ......................................................................... 196
Phẩm 22: NÀNG AM-MA-LA GẶP ĐỨC PHẬT ................................................................... 203
QUYỂN V ............................................................................................................................. 209
Phẩm 23: THẦN LỰC TRỤ THỌ .......................................................................................... 209
Phẩm 24: TỪ BIỆT LY-XA ................................................................................................... 216
Phẩm 25: NIẾT-BÀN ............................................................................................................. 222
Phẩm 26: ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN ............................................................................................ 232

* Trang 969 *
device

Phẩm 27: TÁN THÁN NIẾT-BÀN ......................................................................................... 247
Phẩm 28: PHÂN CHIA XÁ-LỢI ............................................................................................ 259
số 193 – PHẬT BỔN HẠNH KINH ...................................................................................... 271
QUYỂN I ............................................................................................................................... 271
Phẩm 1: NHÂN DUYÊN ....................................................................................................... 271
Phẩm 2: KHEN NGỢI NHƯ LAI ........................................................................................... 276
Phẩm 3: GIÁNG THAI .......................................................................................................... 283
Phẩm 4: ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH ........................................................................................... 290
Phẩm 5: PHẠM CHÍ XEM TƯỚNG ....................................................................................... 298
Phẩm 6: A-DI PHÁ VỠ NGỜ VỰC ....................................................................................... 304
Phẩm 7: NHẬP DỰ LUẬN .................................................................................................... 311
QUYỂN II ............................................................................................................................. 320
Phẩm 8: CÙNG CHÚNG THỂ NỮ DU CƯ ........................................................................... 320
Phẩm 9: BIỂU HIỆN LO SỢ .................................................................................................. 327
Phẩm 10: DƯỚI BÓNG CÂY DIÊM-PHÙ-ĐỀ ....................................................................... 337
Phẩm 11: XUẤT GIA ............................................................................................................ 344
Phẩm 12: XA-NẶC ................................................................................................................ 354
Phẩm 13: VUA BÌNH-SA THƯA HỎI ................................................................................... 361
QUYỂN III ............................................................................................................................ 373
Phẩm 14: THUYẾT PHÁP CHO VUA BÌNH-SA ................................................................... 373
Phẩm 15: KHÔNG ĐỒNG Ý A-LAN .................................................................................... 386
Phẩm 16: HÀNG MA ............................................................................................................. 398
QUYỂN IV ............................................................................................................................ 414
Phẩm 17: ĐỘ NĂM TỲ-KHEO .............................................................................................. 414
Phẩm 18: ĐỘ BẢO XƯNG .................................................................................................... 418
Phẩm 19: QUẢNG ĐỘ .......................................................................................................... 429
Phẩm 20: HIỆN ĐẠI THẦN BIẾN ......................................................................................... 439
Phẩm (17*): CHUYỂN PHÁP LUÂN .................................................................................... 462
QUYỂN V ............................................................................................................................. 472
Phẩm 21: PHẬT LÊN CUNG TRỜI ĐAO-LỢI VÌ MẪU THÂN THUYẾT PHÁP .................. 472
Phẩm 22: NHỚ XƯA ............................................................................................................. 475
Phẩm 23: ĐI ĐẾN DUY-DA-LY ............................................................................................ 481
Phẩm 24: TÁN THÁN PHẬT ĐỊNH QUANG ....................................................................... 490
Phẩm 25: HÀNG VOI ............................................................................................................ 501
Phẩm 26: MA KHUYÊN XẢ THỌ MẠNG............................................................................. 512
QUYỂN VI ............................................................................................................................ 526
Phẩm 27: ĐIỀU-ĐẠT VÀO ĐỊA NGỤC ................................................................................ 526

* Trang 970 *
device

Phẩm 28: HIỆN NHŨ BỘ LỰC ............................................................................................. 546
QUYỂN VII ........................................................................................................................... 563
Phẩm 29: ĐẠI DIỆT .............................................................................................................. 563
Phẩm 30: THÂN VÔ VI ......................................................................................................... 577
Phẩm 31: TÁM VUA CHIA XÁ-LỢI ..................................................................................... 591
SỐ 194 – NHỮNG KINH DO TĂNG-GIÀ-LA-SÁT TẬP THÀNH ....................................... 609
BÀI TỰA  .............................................................................................................................. 609
Quyển I .................................................................................................................................. 611
Quyển II ................................................................................................................................ 644
Quyển III ............................................................................................................................... 690
SỐ 195 – PHẬT NÓI KINH THẬP NHỊ DU ......................................................................... 737
Số 196 – KINH TRUNG BỔN KHỞI .................................................................................... 745
QUYỂN THƯỢNG ................................................................................................................ 745

Phẩm 1: CHUYỂN PHÁP LUÂN ........................................................................................... 745
Phẩm 2: BIẾN HIỆN .............................................................................................................. 753
Phẩm 3: HÓA ĐỘ CA-DIẾP .................................................................................................. 756
Phẩm 4: ĐỘ VUA BÌNH-SA .................................................................................................. 770
Phẩm 5: XÁ-LỢI-PHẤT, ĐẠI MỤC-KIỀN-LIÊN ĐẾN HỌC ĐẠO ....................................... 777
Phẩm 6: TRỞ VỀ BỔN QUỐC .............................................................................................. 780
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................... 792
Phẩm 7: TU-ĐẠT ................................................................................................................... 792
Phẩm 8: NHÂN DUYÊN CAI DUNG TRAI GIỚI ................................................................. 801
Phẩm 9: CÙ-ĐÀM-DI ĐẾN XIN ĐỨC PHẬT XUẤT GIA LÀM TỲ-KHEO-NI .................... 805
Phẩm 10: ĐỘ VUA BA-TƯ-NẶC .......................................................................................... 811
Phẩm 11: TỰ YÊU THƯƠNG BẢN THÂN ........................................................................... 818
Phẩm 12: ĐẠI CA-DIẾP LÚC MỚI ĐẾN HỌC ĐẠO ............................................................ 821
Phẩm 13: ĐỘ NẠI NỮ ........................................................................................................... 823
Phẩm 14: NI-KIỀN VẤN NGHI ............................................................................................. 827
Phẩm 15: ĐỨC PHẬT ĂN LÚA NGỰA ................................................................................ 830
SỐ 197 – KINH PHẬT NÓI VỀ HƯNG KHỞI HẠNH...................................................... 837
BÀI TỰA ............................................................................................................................... 837

QUYỂN THƯỢNG ................................................................................................................ 838
1- Kinh Phật nói về Nhân duyên đời trước của nàng Tôn-Đà-Lợi .......................................... 840
2- Kinh Phật nói về Nhân duyên đời trước của nàng Xa-di-bạt .............................................. 847

* Trang 971 *
device

3- Kinh Phật nói về Nhân duyên đời trước của việc nhức đầu ............................................... 850
4- Kinh Phật nói về Nhân duyên các khớp xương bị đau nhức .............................................. 853
5- Kinh Phật nói về Nhân duyên đời trước của việc đau lưng ................................................ 855
6- Kinh Phật nói về Nhân duyên bị cây giáo đâm vào chân ................................................... 857
QUYỂN HẠ .......................................................................................................................... 869
7- Kinh Phật nói về Nhân duyên Đề-bà-đạt-đa xô đá ............................................................ 869
8- Kinh Phật nói về Nhân duyên Bà-la-môn nữ tên Chiên-Sa hủy báng Phật ......................... 871
9- Kinh Phật nói về Nhân duyên đời trước phải ăn lúa ngựa .................................................. 877
10- Kinh Phật nói về Nhân duyên kiếp trước của sự khổ hạnh ............................................... 880
SỐ 198 – PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÚC ............................................................................. 889
QUYỂN THƯỢNG ................................................................................................................ 889

1- KINH VUA KIỆT THAM .................................................................................................. 889
2- KINH VUA ƯU-ĐIỀN ...................................................................................................... 897
3- KINH TU-ĐÀ-LỢI ............................................................................................................ 900
4- KINH PHẠM CHÍ MA-KIỆT ............................................................................................ 907
5- KINH VUA KÍNH DIỆN ................................................................................................... 909
6- KINH GIÀ TRẺ ĐỀU CHẾT ............................................................................................. 912
7- KINH DI-LẶC THƯA HỎI ............................................................................................... 914
8- KINH PHẠM CHÍ DŨNG TỪ ........................................................................................... 916
9- KINH MA-NHÂN-ĐỀ NỮ ................................................................................................ 918
10- KINH DỊ HỌC GIÁC PHI ............................................................................................... 921
QUYỂN HẠ .......................................................................................................................... 928
11- KINH PHẠM CHÍ MÃNH QUÁN ................................................................................... 928
12- KINH PHẠM CHÍ PHÁP QUÁN ..................................................................................... 931
13- KINH PHẠM CHÍ ĐÂU-LẶC ......................................................................................... 935
14- KINH LIÊN HOA SẮC TỲ-KHEO-NI ............................................................................ 942
15- KINH CHA CON CÙNG HỘI ......................................................................................... 951
16- KINH VUA DUY-LÂU-LẶC .......................................................................................... 956

* Trang 972 *
device

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH TẬP 14

 

BỘ BẢN DUYÊN 5
 
SỐ 191 →198

 
 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 973 *
device

* Trang 974 *
device

 
Đại Tập XIV, Bộ Bản Duyên V (Số 192 - 198)