LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                                  TẬP 13                         BỘ BẢN DUYÊN
                                        IV                              SỐ 190- 191
            HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
        LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 928 *
device

* Trang 929 *
device

                                                     NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                                                     TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 930 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…

: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.

                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                                        Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

 

* Trang 931 *
device

                  MỤC LỤC
BẢN DUYÊN- BỘ 4 (SỐ 190- 191)

SỐ 190 – KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP (tt)................................ 1
QUYỂN 15........................................................................................ 1
Phẩm 17: VUA TỊNH PHẠN THẤY ĐIỀM MỘNG...................... 1
Phẩm 18: DỌC ĐƯỜNG THẤY NGƯỜI BỆNH........................... 5
Phẩm 19: TRÊN ĐƯỜNG GẶP THÂY CHẾT............................... 8
Phẩm 20: DA-DU-ĐÀ-LA THẤY ĐIỀM MỘNG (Phần 1)............ 12
QUYỂN 16.................................................................................... 19
Phẩm 20: DA-DU-ĐÀ-LA THẤY ĐIỀM MỘNG (Phần 2)............ 19
Phẩm 21: BỎ VƯƠNG CUNG XUẤT GIA (Phần 1)..................... 28
QUYỂN 17..................................................................................... 35
Phẩm 21: BỎ VƯƠNG CUNG XUẤT GIA (Phần 2)..................... 35
Phẩm 22: XUỐNG TÓC NHUỘM Y (Phần 1)................................ 47
QUYỂN 18........................................................................................ 53
Phẩm 22: XUỐNG TÓC NHUỘM Y (Phần 2)................................ 53
Phẩm 23: XA-NẶC VÀ NGỰA TRỞ VỀ CUNG (Phần 1)............ 66
QUYỂN 19....................................................................................... 70
Phẩm 23: XA-NẶC VÀ NGỰA TRỞ VỀ CUNG (Phần 2)............ 70
QUYỂN 20....................................................................................... 87
Phẩm 23: XA-NẶC VÀ NGỰA TRỞ VỀ CUNG (Phần 3)............ 87
Phẩm 24: QUAN SÁT CÁC NGOẠI ĐẠO..................................... 89
Phẩm 25: SỨ GIẢ CỦA NHÀ VUA ĐI TÌM THÁI TỬ (Phần 1) 102
QUYỂN 21....................................................................................... 106
 Phẩm 25: SỨ GIẢ CỦA NHÀ VUA ĐI TÌM THÁI TỬ (Phần 2)
...........................................................................................................  106
Phẩm 26: BỒ-TÁT HỎI ĐẠO TIÊN A-LA-LA (Phần 1)................ 115
QUYỂN 22....................................................................................... 123
Phẩm 26: BỒ-TÁT HỎI ĐẠO TIÊN A-LA-LA (Phần 2)................ 123
Phẩm 27: ĐÁP LỜI HỎI CON CỦA LA-MA.................................. 137

* Trang 932 *
device

Phẩm 28: KHUYÊN HƯỞNG THỌ DỤC LẠC THẾ GIAN (Phần 1)
...........................................................................................................  140
QUYỂN 23........................................................................................ 141
Phẩm 28: KHUYÊN HƯỞNG THỌ DỤC LẠC THẾ GIAN (Phần 2)
...........................................................................................................  141
QUYỂN 24........................................................................................ 158
Phẩm 28: KHUYÊN HƯỞNG THỌ DỤC LẠC THẾ GIAN (Phần 3)
...........................................................................................................  158
Phẩm 29: TINH TẤN TU KHỔ HẠNH (Phần 1)............................ 163
QUYỂN 25........................................................................................ 174
Phẩm 29: TINH TẤN TU KHỔ HẠNH (Phần 2)............................ 174
Phẩm 30: HƯỚNG VỀ CÂY BỒ-ĐỀ (Phần 1)................................ 186
QUYỂN 26........................................................................................ 191
Phẩm 30: HƯỚNG VỀ CÂY BỒ-ĐỀ (Phần 2)................................ 191
QUYỂN 27........................................................................................ 208
Phẩm 30: HƯỚNG VỀ CÂY BỒ-ĐỀ (Phần 3)................................ 208
Phẩm 31: MA VƯƠNG KHỦNG BỐ BỒ-TÁT (Phần 1)............... 213
QUYỂN 28........................................................................................ 226
Phẩm 31: MA VƯƠNG KHỦNG BỐ BỒ-TÁT (Phần 2)............... 226
QUYỂN 29........................................................................................ 246
Phẩm 31: MA VƯƠNG KHỦNG BỐ BỒ-TÁT (Phần 3)............... 246
Phẩm 32: BỒ-TÁT THU PHỤC MA VƯƠNG (Phần 1)................. 258
QUYỂN 30........................................................................................ 263
Phẩm 32: BỒ-TÁT THU PHỤC MA VƯƠNG (Phần 2)................. 263
Phẩm 33: BỒ-TÁT THÀNH PHẬT................................................. 268
QUYỂN 31........................................................................................ 281
Phẩm 34: TRONG QUÁ KHỨ MA VƯƠNG TRANH VỚI BỒ-TÁT
...........................................................................................................  281
Phẩm 35: HAI THƯƠNG GIA CÚNG PHẬT (Phần 1).................. 293
QUYỂN 32........................................................................................ 299
Phẩm 35: HAI THƯƠNG GIA CÚNG PHẬT (Phần 2).................. 299
Phẩm 36: PHẠM THIÊN KHUYẾN THỈNH (Phần 1)................... 309
QUYỂN 33........................................................................................ 316
Phẩm 36: PHẠM THIÊN KHUYẾN THỈNH (Phần 2)................... 316
Phẩm 37: CHUYỂN DIỆU PHÁP LUÂN (Phần 1)......................... 323

* Trang 933 *
device

QUYỂN 34........................................................................................ 334
Phẩm 37: CHUYỂN DIỆU PHÁP LUÂN (Phần 2)......................... 334
Phẩm 38: LÝ DO ĐẶT TÊN DA-DU-ĐÀ (THƯỢNG TÁN) (Phần 1)
...........................................................................................................  348
QUYỂN 35........................................................................................ 351
Phẩm 38: LÝ DO ĐẶT TÊN DA-DU-ĐÀ (THƯỢNG TÁN) (Phần 2)
...........................................................................................................  351
QUYỂN 36........................................................................................ 366
Phẩm 39: NHÂN DUYÊN ĐỜI TRƯỚC CỦA DA-DU-ĐÀ......... 366
QUYỂN 37........................................................................................ 381
Phẩm 40: PHÚ-LÂU-NA XUẤT GIA............................................. 381
Phẩm 41: NA-LA-ĐÀ XUẤT GIA (Phần 1).................................... 384
QUYỂN 38........................................................................................ 397
Phẩm 41: NA-LA-ĐÀ XUẤT GIA (Phần 2).................................... 397
Phẩm 42: TA-TỲ-DA XUẤT GIA (Phần 1).................................... 407
QUYỂN 39........................................................................................ 413
Phẩm 42: TA-TỲ-DA XUẤT GIA (Phần 2).................................... 413
Phẩm 43: GIÁO HÓA BINH TƯỚNG (Phần 1).............................. 421
QUYỂN 40........................................................................................ 430
Phẩm 43: GIÁO HÓA BINH TƯỚNG (Phần 2).............................. 430
Phẩm 44: BA ANH EM CA-DIẾP (Phần 1)..................................... 440
QUYỂN 41........................................................................................ 446
Phẩm 44: BA ANH EM CA-DIẾP (Phần 2)..................................... 446
QUYỂN 42........................................................................................ 461
Phẩm 44: BA ANH EM CA-DIẾP (Phần 3)..................................... 461
Phẩm 45: ƯU-BA-TƯ-NA (Phần 1).................................................. 473
QUYỂN 43........................................................................................ 477
Phẩm 45: ƯU-BA-TƯ-NA (Phần 2).................................................. 477
QUYỂN 44........................................................................................ 494
Phẩm 46: HIẾN CÚNG RỪNG TRE (Phần 1) ................................ 494
QUYỂN 45........................................................................................ 511
Phẩm 46: HIẾN CÚNG RỪNG TRE (Phần 2)................................. 511
Phẩm 47: NHÂN DUYÊN CỦA ĐẠI CA-DIẾP (Phần 1).............. 513

* Trang 934 *
device

QUYỂN 46....................................................................................... 526
Phẩm 47: NHÂN DUYÊN CỦA ĐẠI CA-DIẾP (Phần 2).............. 526
QUYỂN 47........................................................................................ 541
Phẩm 47: NHÂN DUYÊN ĐẠI CA-DIẾP (Phần 3) ....................... 541
Phẩm 48: NHÂN DUYÊN VỢ CHỒNG BẠT-ĐÀ-LA.................. 543
Phẩm 49: NHÂN DUYÊN XÁ-LỢI-PHẤT VÀ MỤC-KIỀN-LIÊN
(Phần 1) ............................................................................................. 554
QUYỂN 48........................................................................................ 557
Phẩm 49: NHÂN DUYÊN XÁ-LỢI-PHẤT VÀ MỤC-KIỀN-LIÊN
 (Phần 2) ............................................................................................ 557
QUYỂN 49........................................................................................ 574
Phẩm 50: NHÂN DUYÊN NĂM TRĂM TỲ-KHEO..................... 574
Phẩm 51: ĐOẠN TRỪ NIỆM BẤT TÍN VỚI VIỆC LÀM CỦA
NGƯỜI ............................................................................................. 585
Phẩm 52: NGHI THỨC THUYẾT PHÁP (Phần 1)......................... 587
QUYỂN 50........................................................................................ 589
Phẩm 52: NGHI THỨC THUYẾT PHÁP (Phần 2)......................... 589
Phẩm 53: BỔN SINH CỦA PHẬT THI-KHÍ (Phần 1).................... 602
QUYỂN 51........................................................................................ 605
Phẩm 53: BỔN SINH CỦA PHẬT THI-KHÍ (Phần 2).................... 605
QUYỂN 52........................................................................................ 623
Phẩm 54: NHÂN DUYÊN ƯU-ĐÀ-DI (Phần 1)............................. 623
QUYỂN 53........................................................................................ 640
Phẩm 54: NHÂN DUYÊN CỦA ƯU-ĐÀ-DI (Phần 2).................... 640
Phẩm 55: NHÂN DUYÊN CỦA ƯU-BA-LY (Phần 1)................... 651
QUYỂN 54........................................................................................ 657
Phẩm 55: NHÂN DUYÊN CỦA ƯU-BA-LY (Phần 2)................... 657
QUYỂN 55........................................................................................ 674
Phẩm 55: NHÂN DUYÊN CỦA ƯU-BA-LY (Phần 3)................... 674
Phẩm 56: NHÂN DUYÊN CỦA LA-HẦU-LA (Phần 1)................ 675
QUYỂN 56........................................................................................ 689
Phẩm 56: NHÂN DUYÊN CỦA LA-HẦU-LA (Phần 2)................ 689
Phẩm 57: NHÂN DUYÊN NAN-ĐÀ XUẤT GIA (Phần 1)........... 692
QUYỂN 57....................................................................................... 703

* Trang 935 *
device

Phẩm 57: NHÂN DUYÊN NAN-ĐÀ (Phần 2)................................ 703
Phẩâm 58: NHÂN DUYÊN CỦA BÀ-ĐỀ-LỢI-CA (Phần 1)......... 714
QUYỂN 58........................................................................................ 717
Phẩm 58: NHÂN DUYÊN CỦA BÀ-ĐỀ-LỢI-CA (Phần 2)........... 717
QUYỂN 59........................................................................................ 732
Phẩm 58: NHÂN DUYÊN CỦA BÀ-ĐỀ-LỢI-CA (Phần 3)........... 732
Phẩm 59: MA-NI-LÂU-ĐÀ (Phần 1)................................................ 744
QUYỂN 60........................................................................................ 747
Phẩm 59: MA-NI-LÂU-ĐÀ (Phần 2)................................................ 747
Phẩm 60: NHÂN DUYÊN CỦA A-NAN........................................ 754
Số 191 – KINH PHẬT THUYẾT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ............ 763
QUYỂN 1.......................................................................................... 763
QUYỂN 2.......................................................................................... 773
QUYỂN 3.......................................................................................... 783
QUYỂN 4.......................................................................................... 795
QUYỂN 5.......................................................................................... 806
QUYỂN 6 ......................................................................................... 818
QUYỂN 7.......................................................................................... 829
QUYỂN 8 ......................................................................................... 843
QUYỂN 9 ......................................................................................... 855
QUYỂN 10........................................................................................ 869
QUYỂN 11........................................................................................ 880
QUYỂN 12........................................................................................ 894
QUYỂN 13 ....................................................................................... 911

* Trang 936 *
device

 
Đại Tập XIII, Bộ Bản Duyên IV (Số 190- 191)