LOGO VNBET
PHẨM THỨ 8: PHẨM UẾ

 
87. KINH UẾ PHẨM
88. KINH CẦU PHÁP
89. KINH TỲ-KHEO THỈNH
90. KINH TRI PHÁP
91.KINH CHU-NA VẤN KIẾN
92. KINH THANH BẠCH LIÊN HOA DỤ
93. KINH THỦY TỊNH PHẠM CHÍ
94. KINH HẮC TỲ-KHEO
95. KINH TRỤ PHÁP
96. KINH VÔ

* Trang 701 *
device

* Trang 702 *
device

 
Đại Tập III, Bộ A - Hàm III, Kinh Trung A - Hàm Số 1